Utan allmänhetens vetskap har svenska myndigheter och civilorganisationer under lång tid verkat för att införa en ny form av sexualundervisning i grundskolan. Allsidig sexualundervisning kallar de den. Var gång när läro- och kursplaner revideras får den allt större plats. Sexrevolutionen, så förändras undervisningen 2022, skrev riksförbundet Sveriges lärare när grundskolans senaste läroplan infördes. (1, Vi Lärare, 2021)

Internationellt används benämningen Comprehensive Sexuality Education (CSE) för denna typ av undervisning. Den allsidiga sexualundervisningen är huvudsakligen tänkt för förskolebarn och barn i grundskolan. Innehållet är kontroversiellt och upprör många.

Radikalt innehåll

Allsidig sexualundervisning, CSE, är ett kunskapsområde som karakteriseras av ett stort antal olika teman. Skolverket beskriver de teman som Världshälsoorganisationens (WHO) standard för sexualundervisning i Europa innehåller: Människokroppen och dess utveckling, fertilitet och reproduktion, sexualitet, känslor, relationer och livsstil, sexualitet och hälsa, sexualitet och rättigheter, och samhälle och kultur. (2 s. 4, Skolverket, 2022a)

Med så många vitt spridda teman öppnar kunskapsområdet upp för allt möjligt innehåll. En del av det tänkta innehållet kan vara rimligt, en del tveksamt, medan vissa delar upplevs skadliga för barn. Att kunskapsområdet är så brett blir praktiskt för dess förespråkare som kan visa på de mer oskyldiga delarna när kritik framkommer.

Många har föreställningen att grundskolans sexualundervisning tar upp biologi, reproduktion, anatomi, graviditet och könssjukdomar. Men att nöja sig med det förmedlar för mycket av ett riskperspektiv, tycker Skolverket. (3, UR, 2022a)

”Det behövs en balans mellan ett frisk- och riskperspektiv, så att inte sex- och samlevnadsundervisningen bara blir problematisk och skrämmande. Det är bättre att utgå från att främja hälsa än att förebygga problem och sjukdomar”, skriver Skolverket. (4 s. 15, Skolverket, 2019a)

Den nya sexualundervisningen ska företrädesvis förmedla en positiv bild av sexualiteten. Barn ska lära sig att uppskatta njutning, onani och orgasmer. Skolverket menar att det är ett friskperspektiv att uppmuntra barn till att bli nyfikna på och utforska sin sexualitet och identitet. (2, Skolverket, 2022a)

Barnen behöver lära sig hantera pornografi. Utbildningsradios serie ”Allt om porr” för högstadiet, där unga, experter och porrskådespelare delar med sig av sin syn på porr, hjälper oss förstå hur Skolverket tänker att det ska gå till. Serien, i åtta delar, upplyser barnen om både för- och nackdelar med att se på och deltaga i porrfilm. (5, UR, 2022b)

Den allsidiga sexualundervisningen utgår ifrån en föreställning om att barn är sexuella varelser och att de därför redan ifrån födseln måste förberedas för att kunna nå sin fulla sexuella potential. Då får inte ålderdomlig moral komma i vägen. Därför ska staten ha en övergripande skyldighet att främja, skydda och övervaka barns sexuella rättigheter oavsett vad deras föräldrar tycker. (6 s. 17, SoS, 2014)

Undervisningen ska transformera. Ett uttalat mål med den allsidiga sexualundervisningen är att genom barnen skapa samhällsförändring. Skolbarn ska lära sig ifrågasätta de normer och värderingar som finns i samhället och hos äldre generationer. (7 s. 17, Unesco, 2018)

Sexualundervisningen är avsedd att påverka utvecklingen av ett barns personlighet, sociala och sexuella beteenden. Barnen ska få en befriad syn på kön, sexualitet och identitet. (8, RFSU, 2022)

“Grundskolans tidigare år kan faktiskt vara den bästa tiden att introducera ämnen relaterade till sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, jämställdhet och social rättvisa relaterade till HBTQ-rörelsen innan hetero- och cis-normativa värderingar och antaganden blir djupare rotade och mindre föränderliga.” (9 s. 23, JAH, 2021)

För att effektivt påverka barns tankemönster behöver man börja när de är små. Gärna så tidigt som möjligt och långt innan barnen nått puberteten (högstadiet) och någon sexualdrift kommit igång. I linje med internationella riktlinjer rekommenderar Skolverket att den allsidiga sexualundervisningen påbörjas före fyraårsåldern och att den ska få genomsyra all undervisning. (10 s. 12, Skolverket, 2021)

Hälsovådlig ideologi

Skolverket vill lära barn att samtycka och förhandla i sexuella sammanhang. Det oroar, eftersom barn lätt blir offer för manipulering. Samtyckesträning kan få barn att känna ett större ansvar att fullfölja något som de blivit övertalade till av en vuxen. (8, RFSU, 2022)

Enligt svensk lag kan barn aldrig samtycka till sexuella handlingar. I det ljuset framstår skolans samtyckesträning som märklig. Lagstiftningen är tydlig och ger ett särskilt skydd mot sexuella övergrepp för samtliga barn under 15 år. Gärningsmannen ska inte till sitt försvar kunna åberopa ett samtycke från barnet. (11, Proposition 2004/05:45)

Den allsidiga sexualundervisningen har innehåll som hamnar nära det som ofta beskrivs som gromning, ett manipulativt beteende som kan användas för att utnyttja barn sexuellt. Barn utsätts för gromning när vuxna normaliserar intima och sexuella tankemönster. Ett sätt att normalisera på skulle kunna vara upprepad beröring och massage av barn. Ett annat att visa pornografiskt material och diskutera sexuella ämnen. Man tänjer på barnens personliga gränser. (12, RAINN, 2020)

Ett av otaliga exempel på material som normaliserar sexuella tankemönster är Utbildningsradions program, på teckenspråk, för mellanstadiebarn som är ”nyfikna på porr”. Barnen lär sig att man inte blir gravid av munsex, onani och analsex. (13, UR, 2023)

Sexualisering av barn kan få allvarliga negativa psykologiska, fysiska och sociala konsekvenser. Tidig och olämplig sexualisering av barn påverkar deras tankar, känslor och handlingar som de kan komma att ångra när de blivit äldre. De riskerar psykologiska trauman som de får leva med resten av livet.

Att hitta sin identitet som ung kan ta tid. Vägen dit kan vara lång och krokig. Att i känslig ålder främja tankar som i förlängningen kan leda till oåterkalleliga medicinska och kirurgiska ingrepp är ansvarslöst.

När skolan driver värdegrundsarbete i strid med kulturen hos barnens familj, hamnar barnen i en konfliktsituation. Under dagtid är det skolvärldens och klasskamraternas normer som gäller. På kvällen och helgen är det familjens normer som gäller. När skolan på det här sättet gör intrång i barnens fostran försvagar det familjernas sammanhållning.

Förespråkare påstår att det finns evidens för att den allsidiga sexualundervisningen har positiva effekter, men när oberoende forskare undersöker myndigheters egna data ser de istället att programmen nästan alltid misslyckas och det blir osäkert om något barn mått bättre av dem. Endast sex av de 103 internationella CSE-program som studerats kunde påvisa någon effektivitet utan att medföra andra negativa effekter. (14, IRE, 2019)

Internationella riktlinjer

”Sexualundervisningen ska förbereda elever att förstå sin sexualitet på ett effektivt och kreativt sätt i vuxenrollen. Det inkluderar att hjälpa unga människor att utveckla förmågan till omtänksamma, stödjande, icke-tvingande och ömsesidigt njutbara intima och sexuella relationer.” (15 s. 10, SIECUS, 1991)

Så skriver det amerikanska sexualupplysningsrådet SIECUS, vars slogan är Sexualundervisning för samhällsförändring, i sina riktlinjer för allsidig sexualundervisning som var först i sitt slag 1991. SIECUS etablerades med bidrag ifrån Playboy strax efter Unescos konferens i Hamburg 1964. SIECUS arbete, som finansierades av Ford och Rockefeller, tog avstamp i den svenska Skolöverstyrelsens handledning i sexualundervisning (1956) som presenterats under konferensen och rönt internationell uppmärksamhet. (16, Skolöverstyrelsen, 1944)

De slutsatser som konferensdeltagarna kom fram till 1964 var samma välbekanta fraser som förespråkare av sexualundervisning använder än idag: “Barn lär sig om sex på andra ställen … sällan i hemmet”; sexualundervisning behövs eftersom “sex utnyttjas kommersiellt i massmedia”; “sexualundervisning bör börja i tidig ålder” och vara “integrerad i hela läroplanen”; “kontroversiella undervisningsmetoder” måste användas; och “moraliska normer är relativa begrepp som förändras med tiden”. (17, Unesco, 1964)

De revolutionerande riktlinjerna behövde få internationell spridning och mellanstatliga organ hjälptes åt att bygga vidare. Både Unesco och Befolkningsrådet, grundat av Rockefeller, publicerade år 2009 egna riktlinjer för allsidig sexualundervisning. De var båda något mer detaljerade versioner av förlagan. (18, Unesco, 2009) Befolkningsrådet rekommenderade tidigt undervisning om transsexualitet. (19, Befolkningsrådet, 2009)

Året därpå (2010) gav Världshälsoorganisationen (WHO) ut sin europeiska standard för allsidig sexualundervisning. Den hade liknande innehåll som tidigare, nu med fokus på situationen i Europa. (20, WHO, 2010)

Svenska RFSU, officiell Unesco-samarbetsorganisation (21, Unescorådet, 2017), medverkade som expert i framtagandet av både Unescos riktlinjer (2009) och Världshälsoorganisationens standard (2010). RFSU hjälpte till att en rekommendation att lära barn hantera pornografi kom med i båda dokumenten.

När Unesco (2018) uppdaterade sina tekniska riktlinjer tackade man speciellt Sverige och svenska Sida för ovärderligt finansiellt stöd. (7 s. 4, Unesco, 2018) Återigen hade RFSU haft ett inflytande över utformningen. (22, RFSU, 2018) Uppdateringen behöves för att reflektera föränderligheten i den internationella sexual politiken som nu fått central plats i Agenda 2030 och de 17 utvecklingsmålen. (7, Unesco, 2018)

Gemensamt för riktlinjerna är ett utstuderat sätt att arbeta in sexuella attityder, färdigheter och erfarenheter i skolbarn. De som i första hand vill skydda barn funderar på om dessa dokument rentav är internationellt godkända ramverk för sexuell gromning och att de normaliserar sexuellt innehåll och sexuella beteenden. (23, Safe Schools Alliance UK, 2023)

Svensk sexualundervisning

I början på 1900-talet hade Sverige en fattig och stagnerande befolkning med låg fruktsamhet. Självvald extrem födelsekontroll sågs som orsak. Abort, spridning av preventivmedel och sexualupplysning förbjöds för att tvinga upp födslotalen.

Tvångsåtgärderna var ineffektiva och skapade folkligt missnöje ur viket Riksförbundet för sexualupplysning (RFSU) bildades år 1933. Staten tillsatte Befolkningskommissionen som 1936 föreslog att istället för tvångsåtgärderna införa sexualundervisning i skolan för att öka antalet barn i Sverige. (24, Myrdal, 1935)

”Folkets fostran till en positiv familjeinställning är både enskilt och politiskt en primär förutsättning för befolkningsfrågans lösande.” (25 s. 146, Befolkningskommissionen, 1936)

Kommissionen resonerade att födelsekontrollens teknik varken var behövlig eller önsklig, men att förtiga den blir ytligt och snedvridet. Statens nya strategi överensstämde väl med RFSU:s och ett nära samarbete kunde inledas.

Globalt sett var Sveriges problem en icke-fråga. I takt med den nationella och internationella politikens föränderlighet utvecklade Skolöverstyrelsen och senare Skolverket med några års mellanrum nya handledningar, kursplaner och stödmaterial för sexualundervisningen. Avsikten och innehållet förändrades ifrån det ursprungliga och Sveriges pionjärarbete övergick allteftersom i den allsidiga sexualundervisningen.

Det var dock få hängivna lärare som genomförde sexualundervisningen som det var tänkt. Den nationella variationen var stor. För de flesta elever blev sexualundervisningen inte mer än en lektion i årskurs åtta.

”Sverige var det första landet i världen som gjorde sexualundervisning obligatorisk 1955. Sedan dess har läroplanen utvecklats, med betydande förändringar som gjordes 2011 då sexualundervisningen stärktes inom läroplanen och integrerades i fler ämnen”, skriver Unesco. (26 s. 32, Unesco, 2021)

”Sex- och samlevnadsundervisningen kan sägas bestå av tre delar och kan beskrivas med hjälp av en triangel. Samtliga delar är viktiga i planering, uppföljning och utveckling av undervisningen, eftersom delarna bidrar till en helhetssyn inom kunskapsområdet.” (4 s. 3, Skolverket, 2019a)

Första delen är den ämnesövergripande, då sexualundervisningen blev integrerad i många av de andra skolämnena. Andra delen av sexualundervisningen är vardagsarbetet med att fånga frågan i flykten där läraren tar upp det som hänt på rasten. De tredje delen är särskilda lektioner och temadagar med lärare eller personal ifrån RFSL och RFSU. (27, Skolverket, 2012) (28, RFSU, 2013)

Kontroversiella undervisningsmetoder till trots blev det i praktiken ändå inte så mycket allsidig sexualundervisning som man hoppats på. Regeringen gav därför Skolverket uppdraget att ta fram nya kurs- och läroplaner där det skulle förtydligas hur sexualundervisningen ska genomföras. (29, Skolverket, 2019b) De infördes 2022. Under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag i läroplanen klargörs det att ”Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.” (30 s. 8, Skolverket, 2022b)

Förändringen i grundskolans sexualundervisning går till synes hand i hand med utvecklingen hos internationella standarder och riktlinjer. Skolverket har under lång tid återkommande hänvisat till både världshälsoorganisationens standard (2010) och Unescos riktlinjer (2018) i sitt stöd- och fortbildningsmaterial. (2, Skolverket, 2022a)

Sveriges väldokumenterade engagemang för den allsidiga sexualundervisningen är däremot inte något Skolverket vill skylta med. I kommunikation med allmänheten ger Skolverket sken av att de omfattande förändringarna i grundskolans sexualundervisning skett utan någon vägledning av internationella riktlinjer.

Internt låter det annorlunda. Svenska myndigheter och civilorganisationer skryter gärna om hur de svenska läro- och kursplanerna för grundskolan har ett tydligt allsidigt sexualundervisningsperspektiv. (31, Utrikesdepartementet, 2013)

Europeiska direktiv

Europaparlamentet medger att genomförandet av sexualundervisning är medlemsstaternas ansvar, men uppmanar dem eftertryckligen att säkerställa att alla barn i grundskolan och gymnasiet får allsidig sexualundervisning. (32 § 26, EU, 2021)

”Medlemsstaterna förväntas följa WHO:s standarder för sexualundervisning och Unescos internationella tekniska riktlinjer för sexualundervisning.” (33 s. 5, EU, 2020)

EU vill att barn ska få allsidig sexualundervisning så tidigt som möjligt. (34, EU, 2022) Sverige ligger i framkant och börjar med 5/6-åriga barn. Bara Nederländerna går före med sina 3/4-årigingar. (33 s. 6, EU, 2020)

”I ett fåtal andra medlemsstater lärs sexualundervisning ut mer explicit och medvetet som en ämnesövergripande del av lärande, där lärare i alla ämnen förväntas och kan täcka olika aspekter av sexualundervisning när de blir relevanta (Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Lettland, Nederländerna och Sverige).” (33 s. 8, EU, 2020)

I en granskning av WHO:s europeiska region, identifierades brister i lärarutbildningarna. För närvarande (2020) ingår utbildning om sexualundervisning endast som en del av den grundläggande lärarutbildningen i Finland, Estland och Sverige. (33 s. 8, EU, 2020)

Den allsidiga sexualundervisningen togs inte emot lika väl i alla länder. Europaparlamentet ser spridningen av farlig desinformation i sociala- och andra medier som orsaken till det och uppmanar medlemsstaterna att tillbakavisa, bekämpa och bannlysa sådan information. (32 § 29, EU, 2021)

Förespråkare följer bekymrat befolkningarnas alltmer negativa inställning till att låta barn utsättas för denna nya form av sexualundervisning. (35, IPPF, 2018) (36, Angel, 2022) Ett sådant problematiskt exempel är Lettland. (33 s. 9, EU, 2020) På grund av letternas motvilja till den allsidiga sexualundervisningen så ändrades lettiska skollagen 2015 till att innehålla obligatorisk undervisning om mänsklig värdighet, frihet, familj, äktenskap, arbete, natur och kultur. (37 §4, Ministerkabinettet, 2016)

Ett polskt medborgarinitiativ lade (2019) ett lagförslag om en utökad kriminalisering av “att offentligt uppmuntra eller förespråka sexuella relationer med minderårig” vilket fortfarande behandlas i det polska parlamentet. (38, Counting stars, 2020) Europaparlamentet har fördömt detta förslag och hävdat att det skulle leda till en kriminalisering av den allsidiga sexualundervisningen. (39, EU, 2019)

Folkligt motstånd

Många känner obehag när sexuella handlingar och tankemönster normaliseras hos barn. Det är en naturlig och medfödd reaktion för att skydda barn.

Även i Sverige nämns motviljan till den allsidiga sexualundervisningen. Förespråkare besväras av motviljan i samhället och från barnens föräldrar. Bäst att inte informera föräldrar om vad som försiggår, verkar man resonera. (40, Skolverket, 2022c)

Men motvilligheten finns inte bara hos föräldrarna, den finns även hos lärarna. De känner också obehag. Förespråkare understryker då att man i sin roll som lärare måste kunna bortse från sina egna värderingar. Oron och obehaget måste en professionell lärare kunna arbeta sig igenom. (7 s. 95, Unesco, 2018)

Att ge barn en sund grund rörande relationer och sexualitet behöver inte vara mer komplicerat än att låta barn veta att du som förälder alltid tar dig tid för dem oavsett vilka frågor eller funderingar de har. Skolan kan hjälpa till att stödja barnens utveckling, men det måste alltid ske på familjens villkor.

Ansvaret för barnens uppfostran måste få ligga på deras föräldrar som väljer de värderingar som de vill föra vidare. Bara föräldrarna kan skapa en livslång trygghet för sina barn.

Barn i harmoniska familjer har de bästa förutsättningar att växa upp till trygga, starka och lyckliga människor. Familjen är därför ofta den viktigaste samhällsstrukturen. Den allsidiga sexualundervisningens verkliga drivkrafter går att ana när dess förespråkare ser just de som önskar familjevänliga samhällen som motståndare. (41, BMJ Global Health, 2021)

En av orsakerna till att sexualiseringen av barn fått gå så här långt är allmänhetens okunskap om innehållet i grundskolans allsidiga sexualundervisning. Vi kan alla göra stor nytta genom att informera andra och på det sättet hjälpa till att skapa en offentlig diskussion om det innehåll vi egentligen vill ha i den svenska för- och grundskolan.

Källor

 1. Sexrevolutionen: Så förändras undervisningen 2022, Vi Lärare, 2021, https://www.vilarare.se/nyheter/sexualundervisning/sexrevolutionen-sa-forandras-undervisningen-2022/
 2. Vad säger Världshälsoorganisationen?, Skolverket, 2022a, https://archive.org/details/vad-sager-varldshalsoorganisationen
 3. Vad är egentligen nytt med nya läroplanen?, Utbildningsradion, 2022a, https://embed.ur.se/program/226802-ur-samtiden-vecka-sex-2022-vad-ar-egentligen-nytt-med-nya-laroplanen
 4. Sex- och samlevnadsundervisning – en introduktion, Skolverket, 2019a, https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d686/1553968168615/pdf4016.pdf
 5. Allt om porr, Utbildningsradion, 2022b, https://urplay.se/serie/231030-allt-om-porr/
 6. Underlag till nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Socialstyrelsen, 2014, https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2014-10-26.pdf
 7. International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach (ITGSE), Unesco, 2018, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770/PDF/260770eng.pdf.multi
 8. Sexualitet, samtycke och relationer – hur gör man?, RFSU, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=dwx3DerCY0U
 9. Three Decades of Research: The Case for Comprehensive Sex Education, Journal of Adolescent Health (JAH), 2021, https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(20)30456-0/fulltext
 10. Sex- och samlevnadsundervisning i grund- och gymnasiesärskolan, Skolverket, 2021, https://web.archive.org/web/20211204160401/https://www.skolverket.se/getFile?file=7810
 11. En ny sexualbrottslagstiftning, Proposition 2004/05:45, 2004, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-ny-sexualbrottslagstiftning_GS0345
 12. Grooming: Know the Warning Signs, RAINN, 2020, https://www.rainn.org/news/grooming-know-warning-signs
 13. Vi förklarar sexualitet samtycke och relationer, Utbildningsradion (UR), 2023, https://urplay.se/serie/233838-vi-forklarar-sexualitet-samtycke-och-relationer
 14. Re-Examining the Evidence for Comprehensive Sex Education in Schools, The Institute for Research and Evaluation (IRE), 2019, https://www.institute-research.com/CSEReport/Global_CSE_Report_12-17-19.pdf
 15. Guidelines for Comprehensive Sexuality Education, 1st edition, SIECUS, 1991, https://eric.ed.gov/?id=ED360255
 16. Förslag till handledning i sexualundervisning för lärare i folkskolor, 1943 års sexualundervisningssakkunniga, 1944, https://weburn.kb.se/metadata/735/SOU_1428735.htm
 17. Health education sex education and education for home and family life Report on an Expert Meeting, Unesco, 1964, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000131553
 18. International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach for schools, teachers and health educators, Unesco, 2009, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183281/PDF/183281eng.pdf.multi
 19. It’s All One Curriculum: Guidelines for a Unified Approach to Sexuality, Gender, HIV, and Human Rights Education, Population Council, 2009, https://popcouncil.org/insight/its-all-one-curriculum/
 20. Standards for Sexuality Education in Europe, WHO & BZgA, 2010, https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/BZgA_Standards_English.pdf
 21. RFSU utsett av Unesco till officiell samarbetsorganisation, svenska Unescorådet, 2017, https://unesco.se/rfsu-utsett-av-unesco-till-officiell-samarbetsorganisation/
 22. Nya, globala riktlinjer för sexualundervisning, RFSU, 2018, https://www.rfsu.se/vad-vi-gor/nara-dig/interna-rfsu-nyheter-ny/2018/nya-globala-riktlinjer-for-sexualundervisning/
 23. Comprehensive Sexuality Education: A Review of UNESCO and WHO Standards, Safe Schools Alliance UK, 2023, https://safeschoolsallianceuk.net/wp-content/uploads/2023/04/Comprehensive-Sexuality-Education-A-Review-of-UNESCO-and-WHO-Standards.pdf
 24. Professor Sven Tunberg och Gunnar Myrdal-Befolkningsfrågan, 1935, https://www.youtube.com/watch?v=GuEJlFu5H_k
 25. Betänkande i Sexualfrågan, Befolkningskommissionen, 1936, https://lagen.nu/sou/1936:59?attachment=index.pdf&repo=soukb&dir=downloaded
 26. The journey towards comprehensive sexuality education Global status report, Unesco, 2021, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379607
 27. Sex- och samlevnadsundervisningen En ny tid–med många perspektiv, Skolverket, 2012, https://docplayer.se/9554624-Sex-och-samlevnadsundervisningen.html
 28. Sex i skolan, RFSU, 2013, https://www.rfsu.se/globalassets/pdf/sex-i-skolan.pdf
 29. Uppdrag om förslag till ändringar i läroplaner avseende kunskapsområdet sex och samlevnad, Skolverket, 2019b, https://www.skolverket.se/publikationsserier/regeringsuppdrag/2019/uppdrag-om-forslag-till-andringar-i-laroplaner-avseende-kunskapsomradet-sex-och-samlevnad
 30. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr22, Skolverket, 2022b, https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2022/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet—lgr22
 31. Från befolkningsfrågor till SRHR—Sveriges globala engagemang i sexuell och Reproduktiv hälsa och rättigheter, Utrikesdepartementet, 2013, https://cdn.openaid.se/app/uploads/2021/03/08160448/Fran-befolkningsfragor-till-SRHR-Sveriges-globala-engagemang-i-sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter.pdf
 32. Sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health, Europaparlamentet (EU), 2021, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_EN.html
 33. Sexuality education across the European Union – An overview, European Commission (EU), 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2767/869234
 34. Comprehensive sexuality education: why is it important, EU, 2022, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/719998/IPOL_STU(2022)719998_EN.pdf
 35. Sexuality Education in Europe and Central Asia, BZgA, IPPF, 2018, https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_ComprehensiveCountryReport_EN.pdf
 36. Plenary speech on Sexual and Reproductive Health & Rights in the European Union, Marc Angel, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=tzv8ZS_TXow
 37. Guidelines for the Upbringing of Educatees and the Procedures for the Evaluation of Information, Teaching Aids, Materials, and Study and Upbringing Methods, Ministerkabinettet, Regulation No. 480, 2016, https://likumi.lv/ta/en/en/id/283735
 38. The text of the Polish anti-pedophilia project that was rejected by the European Parliament, Counting stars, 2020, https://www.outono.net/elentir/2020/09/17/the-text-of-the-polish-anti-pedophilia-project-that-was-rejected-by-the-european-parliament/
 39. Kriminalisering av sexualundervisning i Polen, Europaparlamentet, 2019, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_SV.html
 40. Sexualitet, samtycke och relationer – ett kunskapsområde i förändlighet, Skolverket, 2022c, https://soundcloud.com/skolverket/sexualitet-samtycke-och-relationer-ett-kunskapsomrade-i-forandlighet
 41. Global health without sexual and reproductive health and rights? Analysis of United Nations documents and country statements, 2014–2019, BMJ Global Health, 2021, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8009211/pdf/bmjgh-2020-004659.pdf
Print Friendly, PDF & Email