När vi övar blir vi bättre. Ungefär som när vi lärde oss att köra bil. Nå fram-materialet är som körskolans teoribok. Det har mycket nyttig information, men det är när vi ger oss ut i trafiken bland folk och som vi blir riktigt duktiga på att nå fram.

Ett sätt att förbereda oss för verkligheten är att—som på en halkbana—i en kontrollerad miljö öva på de olika delarna. Vi har tagit fram övningsuppgifter med olika svårighetsgrad. Börja gärna med de enklare och ge er på de svårare efterhand som ni utvecklar era färdigheter i att nå fram.

Det är bra att öva tillsammans med andra. Arrangera gärna återkommande träffar där ni delar erfarenheter med varandra och kan ger er på någon av övningarna. Det är i dynamiken med andra som vi kan bli utmanade och snabbt bli bättre.

Det går bra att öva själv. Med mindre justeringar kan du göra de flesta övningar på egen hand. Vi ger gärna återkoppling på dina/era övningsresultat.

Övningarna har tre huvudskeden: De inleds med övningsinstruktionen. Sen kommer själva övningen följt av en gemensam reflektion med den större gruppen.

Instruera

Övningarna är lämpliga för olika stora grupper. De flesta övningar är bättre att göra i mindre grupper så att alla får en chans att deltaga aktivt. Inled övningen med att dela upp er i lagom stora grupper.

Övningsledaren fortsätter sedan med att presentera övningens delar för alla och svarar på de frågor som dyker upp kring upplägget.  Övningarna finns beskrivna på nätet så det går att hänvisa till dem där. På det sättet kan deltagarna ha instruktionen framför sig.

Påminn gärna om gruppsekreterarens roll och uppmana varje grupp att utse någon i den egna gruppen som för anteckningar.

Gruppsekreterare

Börja alla gruppövningar med att bestämma vem som för anteckningar. Förutom anteckningarna är det bra om sekreteraren hjälper till att fördela tiden mellan utgiftens delar på ett bra sätt och se till att gruppen inte uppehåller sig på något sidospår för länge.

Öva i grupp

Som övningsledare är det bra att gå runt bland grupperna och hjälpa dem i gång med övningen och hjälpa dem att hålla sig på rätt spår.

Som övningsdeltagare kan det vara bra att du själv läser igenom övningen så att du känner att du förstått upplägget på ett bra sätt.

Tänk på att ge alla i gruppen lika stor chans att deltaga aktivt. Den som tar anteckningar får gärna se till att tiden fördelas på ett lämpligt sätt mellan er i gruppen och mellan övningens delar.

Reflektera

I slutet på övningen, välj ut den största insikten som ni fick i gruppen under övningen, så ni kan dela den med övriga. Skriv gärna ner vad ni kom fram till och dela det med oss så kan även andra lära sig.

Har ni några frågor kring övningar eller materialet så skicka dem till oss. Vi tar gärna emot era övningsresultat. Skicka dem till oss så får ni feedback och vi kan dela era insikter med andra.

Svårighetsgrad

Övningarna är indelade i svårighetsgrad, markerade med ★. Det kan vara bra att börja med de enklare övningarna och efterhand som ni blir varma i kläderna ge er på de lite svårare.

★ Enkel övning som inte direkt bygger på materialet men som ändå ger värdefull insikt.

★ ★ Medelsvår övning då vi får god användning av det vi lärt oss.

★ ★ ★ Svåra övningar då vi i verklighetsliknade situationer gör praktik av det vi lärt oss.

Öva själv

Många av övningarna kan du öva på egen hand. En del av övningarna kan du utan justering göra individuellt (se punkten Passar i övningarna). De flesta andra övningarna kan du också göra själv. Ändra då diskussionsdelen till att själv reflektera över det du kommit fram till.

När man övar själv så kan möjligheten till återkoppling bli extra värdefull. Har du några frågor kring övningar eller materialet, så skicka dem till oss. Vi tar gärna emot dina övningsresultat. Skicka dem till oss så får du feedback och vi kan dela dina insikten med andra.

Välj synsätt

Med hjälp av övningarna vill vi förstå mer om hur vårt synsätt och vårt förhållande till varandra påverkar möjligheterna att nå fram. Med ett kooperativt förhållande och ett positivt synsätt blir det enklare.

Våra synsätt kan vi själva påverka, även om det kan vara en utmaning. För att ändra synsätt behöver vi förstå varför och i vilken riktning vi vill göra det.

1.1 Var på skalan? ★

Vi är alla någonstans på skalan mellan negativa och positiva synsätt. Med insikt om vårt synsätt ser vilka hinder vi har för att nå fram.

Gör så här: 1) Fundera var du placerar dig själv på en skala från 0 till 5, för vart och ett av de olika synsätten. Övar ni i grupp så gör denna del enskilt. 2) Diskutera sedan varför vi har de synsätt vi har.

  Pessimist 0├ 1 ─ 2 ─ 3 ─ 4 ┤5 Optimist

Uppgiven 0├ 1 ─ 2 ─ 3 ─ 4 ┤5 Nyfiken

 Oförstående 0├ 1 ─ 2 ─ 3 ─ 4 ┤5 Förstående

 Otrygg 0├ 1 ─ 2 ─ 3 ─ 4 ┤5 Trygg

Tips: Om alla är bekväma med att dela sin egen bedömning kan ni jämföra era resultat.

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 1–4 personer på en lugn plats.

Tid: 20 minuter, varav 5 minuters förberedelser, 10 minuter för själva övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering.

1.2 Dålig erfarenhet ★

Med hjälp av självupplevda erfarenheter försöker vi få insikt om hur våra synsätt påverkar våra möjligheter att nå fram.

Gör så här: Turas om att återge en erfarenhet när det inte gick så bra. 1) Berätta om din egen erfarenhet när du försökt nå fram. Under berättelsen reflekterar de andra i gruppen på hur ditt synsätt påverkade situationen. 2) Efter berättelsen så återkopplar de andra i gruppen till dig. Kanske hade du med ett annat synsätt kunnat påverka situationen. Sedan är det nästas tur att dela en erfarenhet.

Tips: Undvik att diskutera hur man kunnat vässa argumenten. Fokusera i stället synsätten och hur de påverkade situationen.

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 2–4 personer på en lugn plats.

Tid: 25 minuter, varav 5 minuters instruktioner, 15 minuter för övningen (3–5 minuter berättelse per person) och 5 minuter för gemensam utvärdering.

1.3 Bra erfarenhet ★

Med hjälp av självupplevda erfarenheter försöker vi få insikt om hur våra synsätt påverkar våra möjligheter att nå fram. Har du lyckats få någon att reagera med: Det har du rätt i eller Det har jag inte tänkt på? Beskriv tillfällen när du lyckades nå fram och beskriv varför du tror att det lyckades.

Gör så här: Turas om att återge en erfarenhet när det gick bra. 1) Berätta om din egen erfarenhet när du försökt nå fram. Under berättelsen reflekterar de andra i gruppen kring hur ditt synsätt påverkade situationen. 2) Efter berättelsen återkopplar de andra i gruppen till dig hur de ser att synsättet påverkade situationen. Sedan är det nästas tur att dela en erfarenhet.

Tips: Fokusera på hur synsätten påverkade situationen och vilka lärdomar vi kan ta med oss.

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 2–4 personer på en lugn plats.

Tid: 25 minuter, varav 5 minuters instruktioner, 15 minuter för övningen (3–5 minuter berättelse per person) och 5 minuter för gemensam utvärdering.

1.4 Samtalsdynamik ★★

I rollspel övar vi oss i par på att använda oss av och känna skillnaden i de två samtalsdynamikerna; oppositionell och kooperativ.

Gör så här: Ha kortare samtal kring påståendena nedan. En av er inleder samtalet med ett av påståendena. Den andra av er väljer varannan gång mellan att gå i opposition och vara kooperativ. När ni hunnit igenom påståendena byter ni roller och den andra inleder samtalen med ett påstående.

Påståenden:

 1. Vaccinerna är säkra.
 2. Alla måste ta sitt ansvar för att skydda andra.
 3. Det är ett nödläge, inte läge att ifrågasätta.
 4. Konspirationsteoretiker förkastar reflexmässigt motbevis ifrån myndigheter.
 5. Myndigheter gör sitt bästa för att skydda oss.
 6. Läkemedelsindustrin säljer inga mediciner som orsakar mer skada än nytta.
 7. Hitta gärna på egna påståenden.

Tips: Ha korta samtal i cirka 1 minut. Det räcker med att ni känner skillnaden i dynamiken. Om du är själv kan du skriva ner en fiktiv dialog för att känna på dynamikerna.

Vad behövs: Ingen utrustning behövs.

Passar: 2 personer på en lugn plats.

Tid: 25 minuter (5 minuters instruktioner, 15 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

1.5 Ändra på mig ★★★

Vi reflekterar över vilka förändringar i vårt synsätt vi kan göra för att enklare nå fram.

Gör så här: Turas om att reflektera över vad som gör det svårt att förändra sitt synsätt. 1) Försök sätta fingret på vad det är som gör det svårt att ändra på hur du agerar när du försöker nå fram. Vad är det för tankar som är i vägen? 2) Efter din beskrivning återkopplar de andra i gruppen till dig. Hur tänker de kring de problem du beskrivit? Hur har de hanterat det? Sedan är det nästas tur att reflektera.

Tips: Det är en fördel att göra denna övning efter att ni genomfört övning 1.1 Var på skalan? ★

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 2–4 personer på en lugn plats.

Tid: 30 minuter, varav 5 minuters instruktioner, 20 minuter för övningen (5–10 minuter per person) och 5 minuter för gemensam utvärdering.

Beteende på djupet

I övningarna undersöker vi hur vårt sinne fungerar och reflekterar över hur vi själva och andra reagerar. Insikterna ger oss en förståelse för andras tankar och leder oss till ett mer inkluderande förhållningssätt.

2.1 Kännas rätt ★

Med hjälp av självupplevda erfarenheter kan vi se att vårt sinne innehåller mer än våra logiska tankar. När vi tar viktiga beslut måste det kännas rätt. Då är det tankar och känslor i vårt undermedvetna som gör sig gällande.

Gör så här: Turas om att beskriva en egen erfarenhet när du agerade tvärtemot det du logiskt hade bestämt dig för. Försök tillsammans att förstå hur det blev så.

Tips: Fundera på vilka delar i ditt sinne som var med och påverkade situationen.

Vad behövs: Ingen utrustning behövs.

Passar: 1–4 personer på en lugn plats.

Tid: 25 minuter (5 minuters instruktioner, 15 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

2.2 Gruppidentitet ★

Med övningen vill vi känna på hur vi hittar överlappande gruppidentiteter. Vi vill förstå om det är svårt eller lätt att göra det.

Gör så här: Gruppera er två och två. 1) Försök nu att hitta ett gemensamt fritidsintresse. 2) När ni kommit på det, fundera på hur det gick till när ni hittade ert gemensamma fritidsintresse.

Tips: Ansträng er att hålla samtalet på ett naturligt och inte så konstlat sätt.

Vad behövs: Ingen utrustning behövs.

Passar: 2 personer på en lugn plats.

Tid: 15 minuter (5 minuters instruktioner, 5 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

2.3 Be dem förklara ★

Vi vill öva oss på att hantera situationer då en nedlåtande etikett används på oss.

Gör så här: Diskutera hur vi kan agera då en nedlåtande etikett används på oss.

Etiketter: Antivaxxare, konspirationsteoretiker.

Tips: Dokumentera gärna era insikter som en fiktiv dialog. A säger, B svarar och så vidare.

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 1–4 personer på en lugn plats.

Tid: 25 minuter (5 minuters instruktioner, 15 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

2.4 Diskutera begreppen ★★

Tillsammans söker vi insikter genom att diskutera begreppen.

Gör så här: Diskutera begreppen vad de innebär och hur de kan få betydelse i praktiken.

Begrepp:

 1. 90-sekundersregeln
 2. Orientering
 3. Kognitiv dissonans

Tips: Om du är själv kan du skriva ner din reflektion.

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 1–4 personer på en lugn plats.

Tid: 25 minuter (5 minuters instruktioner, 15 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

2.5 De puffar på oss ★★

Samhället uppmuntrar beteenden för att stärka kollektiva idéer. Vi vill uppmärksamma dem och hur de kan påverka vår självbild.

Gör så här: Diskutera beteenden som samhället uppmuntrar för att stärka kollektiva idéer och fundera på hur de påverkar vår självbild.

Beteenden:

 1. Hålla avstånd
 2. Källsortering
 3. Välja att åka kollektivt
 4. Tvätta händerna regelbundet
 5. Egna exempel på beteenden

Tips: Hitta gärna egna exempel på beteenden.

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 1–4 personer på en lugn plats.

Tid: 25 minuter (5 minuters instruktioner, 15 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

2.6 Komma på samma sida ★★

Vi vill öva på att komma på samma sida och välja sammanhang för att närma oss varandra. Hur tänker vi? Vad säger vi? Lämpligt tonläge? Vilket kroppsspråk har vi?

Gör så här: Utgå ifrån någon av situationerna nedan och beskriv hur vi orienterar oss för att komma på samma sida. Beskriv det med hjälp av en fiktiv dialog. A säger, B svarar och så vidare. Det går bra att hitta på egna situationer.

Situationer:

 1. Du fikar med din barndomsvän som säger ”Så där pratar bara ni antivaxxare!” när du leder in samtalet på vaccinsäkerhet.
 2. Du är ute på stan och informerar allmänheten när någon kommer fram till dig och säger ”Jag har tagit alla sprutorna, varför tar inte ni ert ansvar?”
 3. Du är på skogspromenad med ditt syskon då han/hon säger: ”Tror du verkligen på den konspirationsteorin?” när du berättar om hur läkemedelstillverkarnas kliniska studier gått till.
 4. Välj en egen situation.

Tips: Fokusera mindre på vilka argument som du vill använda och mer på hur du kan ändra på dynamiken och komma på samma sida. Förbered er på att läsa upp dialogen för de andra deltagarna.

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 1–4 personer på en lugn plats.

Tid: 25 minuter (5 minuters instruktioner, 15 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

2.7 Argumentera ★★

Vi vill träna oss på att känna igen när vi själva och andra blivit triggade. Här gör vi det genom att fundera på vilka argument som är rationella och vilka som är emotionella.

Gör så här: Tänk er en situation då två personer med helt olika uppfattning diskuterar ställningstaganden nedan. 1) Hjälps åt att komma på argument (minst 3 för varje ställningstagande) som någon av personerna skulle kunna använda sig av. 2) Undersök sedan de argument ni kom fram till. Är de rationella eller är argumenten emotionella?

Ställningstagande:

 1. Munskyddskrav för personal, patienter och besökare i vård och omsorg.
 2. Krav på coronavaccination för sjukhuspersonal.
 3. Införande av krav på giltigt hälsointyg för att besöka lokaler som är tillgängliga för allmänheten.

Tips: Rationella argument är grundade i fakta och logik. Emotionella argument har att göra med känslor.

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 1–4 personer på en lugn plats.

Tid: 20 minuter (5 minuters instruktioner, 10 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

2.8 Se från andra sidan ★★★

Genom att undersöka ett ställningstagande från olika håll får du en bättre förståelse för hur andra människors uppfattning kan skilja sig ifrån din egen.

Förberedelse: Du väljer ett ställningstagande som du inte håller med om och studerar det från olika håll, intellektuellt och känslomässigt (det är viktigt att få med känslorna). Förbered dig gärna dagen innan i lugn och ro i ensamhet. Då får du tid att sätta dig in i det aktuella ställningstagandet och hitta bra och övertygande argument.

Gör så här: Argumentera för påståendet som om du ville övertyga andra om dess förträfflighet, sanning och riktighet. Du gör detta inför en eller flera lyssnare. De som lyssnar på dig skall, när du är klar, få chansen att ställa frågor eller motargumentera. Du skall då försvara påståendet ytterligare. Efteråt blir du lyssnare och en annan får chansen att presentera sitt påstående.

Ställningstagande:

 1. Hemskolning
 2. Vinstintresse i vården
 3. Aktiv dödshjälp
 4. Avskaffa allemansrätten
 5. Svenskt bistånd
 6. Tillåta skjutvapen i självförsvar
 7. Välj eget ställningstagande

Tips: Du kan välja ett eget ställningstagande, som du inte håller med om.

Vad behövs: Öppet sinne.

Passar: 2–10 personer på en lugn plats.

Tid: 15 minuter per person, själva presentationen görs på 5–10 minuter följt av 5 minuter frågor från lyssnarna. Kräver 1–2 timmars förberedelse (ibland längre för ”svåra” påståenden).

Bli kartläsare

Vi övar på att förstå varandras kartor och använda oss av gemensamma grundsanningar. Vi undersöker hur propaganda fungerar och hur de offentliga narrativen är uppbyggda och vilka pusselbitar som behöver komma på kartan.

3.1 Tre fel i samtal ★

Vi övar oss på att se vad som fungerar sämre i samtal då vi försöker nå fram. Här vill vi ge en igenkänningsfaktor.

Gör så här: Diskutera vad som brukar gå fel när vi inte når fram. Ge minst tre förslag på vanliga fel vi gör.

Tips: Har ni tid kan ni även fundera på hur man undviker att göra felen.

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 1–4 personer på en lugn plats.

Tid: 20 minuter (5 minuters instruktioner, 10 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

3.2 Tre rätt i samtal ★

Vi övar oss på att se vad som fungerar bra i samtal då vi försöker nå fram. Vi hjälper varandra att se hur vi kan agera.

Gör så här: Diskutera vad man kan tänka på för att enklare nå fram. Ge minst tre förslag på vad vi skall tänka på när vi försöker nå fram.

Tips: Har ni tid kan ni även fundera vad som kan göra det svårt att följa era råd.

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 1–4 personer på en lugn plats.

Tid: 20 minuter (5 minuters instruktioner, 10 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

3.3 Narrativet från grunden ★★

Vi vill få en bättre insikt i hur de offentliga berättelserna är uppbyggda och bättre förstå vilka sanningar som behöver komma på kartan.

Gör så här: 1) Välj något av de offentliga narrativen. 2) Diskutera vad som behöver vara sant för att man ska tro på det. Diskutera vilka antaganden har gjorts och 3) fundera på vilka sanningar som behöver komma på kartan för att kunna ifrågasätta narrativet.

Tips: Använd covidnarrativet om ni har svårt att hitta något annat.

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 2–4 personer på en lugn plats.

Tid: 30 minuter (5 minuters instruktioner, 20 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

3.4 Det är propaganda ★★

Det är svårt för många att upptäcka propaganda, eftersom vi är uppfostrade att lita på auktoriteter. Vi vill hjälpa andra och oss själva att bli bättre på att upptäcka detta.

Gör så här: 1) Diskutera egna erfarenheter då ni upptäckt propaganda. Hur gick tankarna när ni upptäckte det? 2) Fundera på hur vi kan hjälpa andra att bli bättre på att också upptäcka propaganda.

Tips: Utgå ifrån propagandans fem grundregler; förenkla, förvanska, blanda in, enhällighet och orkestrera.

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 2–4 personer på en lugn plats.

Tid: 30 minuter (5 minuters instruktioner, 20 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

3.5 Orientera dig och kom på samma sida ★★

I rollspel övar vi oss på att komma på samma sida och välja sammanhang för att närma oss varandra.

Gör så här: Dela upp de 3 rollerna, vill nå fram, tillitsfull och betraktare, mellan er. I den tänkta situationen ha ett rollspel i 2–3 minuter, följt av 2–3 minuter återkoppling och diskussion i gruppen. Byt roller.

Situation: Vi tänker oss situationen där vi är ute på stan och informerar allmänheten. Då möter vi (den som vill nå fram) någon ifrån allmänheten (tillitsfull) i samtal.

Vill nå fram: Orientera dig och kom på samma sida.

Tillitsfull: Spelar någon som accepterat narrativet, men som annars är öppen för andra idéer. Du bestämmer vem som inleder samtalet.

Betraktare: Deltar inte i samtalet utan är med och analyserar det. Håller tiden.

Tips: Hur tänker vi? Vad säger vi? Lämpligt tonläge? Vilket kroppsspråk har vi?

Vad behövs: Ingen utrustning behövs.

Passar: 3 personer.

Tid: 30 minuter (10 minuters instruktioner, 20 minuter för övningen).

3.6 Plats på scenen ★★

Här övar vi alla tillsammans samtidigt. Vi vill öva på att komma på samma sida och välja sammanhang för att närma oss varandra.

Gör så här: Två frivilliga spelar rollerna: den som vill nå fram och den som är tillitsfull. Presentera situationen där rollfigurerna befinner sig. De frivilliga agerar i sina roller. När de frivilliga agerar ger de övriga regi. De ger förslag på hur man kan förändra sitt agerande i samtalet och så provar de frivilliga på nytt.

Vill nå fram: Orientera dig och kom på samma sida.

Tillitsfull: Spelar någon som accepterat narrativet, men som annars är öppen för andra idéer.

Situationer:

 1. Du fikar med din barndomsvän som säger ”Så där pratar bara ni antivaxxare!” när du leder in samtalet på vaccinsäkerhet.
 2. Du är ute på stan och informerar allmänheten när någon kommer fram till dig och säger: ”Jag har tagit alla sprutorna varför tar inte ni ert ansvar?”
 3. Du är på skogspromenad med ditt syskon då han/hon säger: ”Tror du verkligen på den konspirationsteorin?” när du berättar om hur läkemedelstillverkarnas kliniska studier gått till.
 4. Går bra att välja en egen situation.

Tips: Det kanske är lämpligt att spela upp situationen 3 till 4 gånger. Hur tänker man? Vad säger man? Lämpligt tonläge? Vilket kroppsspråk har man?

Vad behövs: Ingen utrustning behövs.

Passar: 5–30 personer på en större lugn plats.

Tid: 40 minuter (10 minuters instruktioner, 30 minuter för övningen).

3.7 Hur tänker du? ★★★

Denna övning tränar vi i par för att förstå varandras verklighetsuppfattningar—att läsa varandras kartor. Välj ett ställningstagande som skiljer er åt, så blir övningen på riktigt. Att förstå varandra handlar inte om att gå i opposition och argumentera med varandra. Skulle ni börja argumentera så avbryt övningen.

Gör så här: 1) Utgå ifrån ställningstagandena. Börja med det första och svara båda på om ni ser positivt eller negativt på det. Om ni tyckte lika fortsätt och svara på nästa. Välj ett ställningstagande som ni har skilda uppfattningar om. 2) Börja sedan intervjua varandra och försök förstå varandras uppfattningar. Vad är det som ligger bakom era ställningstagande?

Ställningstagande:

 1. Hemskolning
 2. Vinstintresse i vården
 3. Aktiv dödshjälp
 4. Avskaffa allemansrätten
 5. Svenskt bistånd
 6. Tillåta skjutvapen i självförsvar
 7. Välj eget ställningstagande

Tips: Avbryt övningen så fort ni börja argumentera om vem som har rätt eller fel. Fundera då i stället på varför ni kom i opposition och började argumentera med varandra.

Vad behövs: Ingen utrustning behövs.

Passar: 2 personer på en lugn plats.

Tid: 20 minuter (5 minuters instruktioner, 10 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

3.8 I lobbyn på kunskapshotellet ★★★

Vi övar oss på att hitta bra grundsanningar som de flesta delar och som kan leda till eftertanke.

Gör så här: Hjälps åt att hitta gemensamma grundsanningar. Nedan finns exempel på sådana allmängiltiga sanningar. Försök hitta fler.

Grundsanningar:

 1. Politiker påverkas av särintressen.
 2. Korruption finns och är kanske till och med vanlig.
 3. Påverkanskampanjer är vanliga och ibland öppet uttalade.

Tips: Fundera på vad som händer när man använder dem.

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 1–4 personer på en lugn plats.

Tid: 25 minuter (5 minuters instruktioner, 15 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

3.9 Kartläsare ★★★

Vi vill öva på att välja sammanhang för att närma oss varandra och läsa varandras kartor. Hur tänker vi? Vad frågar vi?

Gör så här: 1) Välj vem av er som spelar den som vill nå fram och vem som spelar tillitsfull. 2) Övningen inleds med att den tillitsfulle väljer en verklighetsuppfattning som han/hon ska spela. 3) Efter det inleder den som vill nå fram ett samtal. 4) Byt roller efter några minuter.

Vill nå fram: Orientera dig och försök förstå den andres verklighetsuppfattning kring covidnarrativet.

Tillitsfull: Spelar någon som har en av verklighetsuppfattningarna nedan.

Verklighetsuppfattningar:

 1. En äldre släkting gick bort med luftvägsinfektion. Det blev bedömt som ett covidfall. Är övertygad om att covid-19 är en dödlig sjukdom.
 2. Blev utsatt för mobbing under grundskoletiden. Har lärt sig att det är säkrast att inte sticka ut. Vill hålla sig väl inom det som kollektivet bedömer är rätt och riktigt.
 3. Uppskattar uppmärksamheten som kommer då man kan visa upp sina kunskaper. Är intresserad av populärvetenskap och nyheter. Vinner gärna argument och påtalar felaktiga teorier. Ser narrativens förändring som naturlig, då den helt enkelt följer hur vetenskapen utvecklas.
 4. Genomgår en jobbig familjesituation. All energi går åt att hantera den situationen och undviker därför annat som kräver tankemöda. Har tvivel kring narrativen, men har inte haft någon ork att försöka förstå vad det är som inte stämmer.
 5. Välj en verklighetsuppfattning som du själv mött tidigare.

Tips: Efteråt fundera hur ni kunde agera annorlunda för att bättre förstå varandra.

Vad behövs: Ingen utrustning behövs.

Passar: 2 personer på en lugn plats.

Tid: 25 minuter (5 minuters instruktioner, 15 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

Engagera i samtal

Här vill vi öva på att ta fram nya berättelser, metaforer och frågor som kan användas i samtal då vi försöker nå fram. Vi undersöker också moraliska ställningstagande och problematiserar balansen mellan individen och kollektivet.

4.1 Berättelsens detaljer ★

Vi övar på att analysera berättelser. När information presenteras i en berättelse når den oss även på ett undermedvetet plan. På det sättet kan informationen gå förbi motstånd.

Gör så här: 1) Läs berättelsen. 2) Analysera den. Vilka fakta är invävda? Vad gör berättelsen fängslande? Kan den gå förbi motstånd?

Berättelse: Journalisters och politikers prioriteringar är fullständigt orimliga, https://nyadagbladet.se/debatt/journalisters-och-politikers-prioriteringar-ar-fullstandigt-orimliga/

Tips: Det går bra att välja en egen berättelse.

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 1–4 personer på en lugn plats.

Tid: 25 minuter (5 minuters instruktioner, 15 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

4.2 Vad är det för en fråga? ★

Frågor kan vara öppna eller stängda. Öppna frågor ger möjlighet till eftertanke och reflektion. Stängda frågor kan besvaras med ja, nej eller jag vet inte.

Frågor kan också vara i passiv eller aktiv form. I passiv form är saken i fokus. I aktiv form är personen i fokus. Frågor i aktiv form kan möta större motstånd.

Frågor kan även vara ytliga eller djupa. Frågor som handlar om vad riktar sig mot beteende. När de handlar om hur så talar vi till vår förmåga, vana och kunskap. Om vi frågar om varför så siktar vi mot synsätt, föreställning, attityd och värdering. Frågor om vem riktar sig mot identitet och självbild.

Gör så här: Diskutera om frågorna är öppna eller stängda, i passiv eller aktiv form och på vilket plan de når.

Frågeställningar:

 1. Hur mycket hjälper munskydd egentligen?
 2. Hur kan du tro att vaccinet funkar när alla ändå fick covid?
 3. Vad kan du göra för att bli den bästa du kan bli?

Tips: Välj gärna också en egen fråga att analysera.

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 1–4 personer på en lugn plats.

Tid: 20 minuter (Räkna med 5 minuters förberedelser, där du ger deltagarna instruktioner, ca 10 minuter för själva övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

4.3 Bildligt talat ★★

Med övningen vill vi undersöka hur en metafor på ett varsamt sätt kan överföra förståelse till andra.

Gör så här: Beskriv vad metaforerna förmedlar.

Metaforer:

 1. Verbal tennismatch
 2. Platta ut kurvan
 3. Kavla upp
 4. Gå inte i clinch
 5. Växa med uppgiften

Tips: Fundera på vad som händer när vi använder metaforer.

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 1–4 personer på en lugn plats.

Tid: 20 minuter (5 minuters instruktioner, 10 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

4.4 Vad är viktigast ★★

I denna övning vill vi undersöka moraliska ställningstagande och problematisera balansen mellan individen och kollektivet.

Gör så här: Diskutera utifrån givna frågeställningar vad som händer om det är kollektivet som prioriteras eller om det är individen. Beskriv de två olika prioriteringarna. Vad blir det troliga utfallet om individens intressen prioriteras? Vad händer om kollektivet prioriteras?

Problemområde:

 1. Var går gränsen för yttrandefriheten när samhället är hotat?
 2. Hur långt ska man gå för att säkra gamlas hälsa på äldreboende?
 3. Användning av obeprövade läkemedel för att hantera nödsituationer.

Tips: Fundera på hur vi kan använda de moraliska ställningstagandena när vi når fram.

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 1–4 personer på en lugn plats.

Tid: 25 minuter (5 minuters instruktioner, 15 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

4.5 Historieskrivning ★★

Välj en berättelse som förmedlar viktig information till de vi vill nå fram till. När information presenteras i en berättelse når den oss på djupet på ett undermedvetet plan. På det sättet kan informationen gå förbi motstånd.

Gör så här: Övningen har två delar, den första är kreativ och den andra är analytisk. 1) Hjälps åt att hitta berättelser som är användbara när vi når fram. 2) Välj ut de bästa förslagen och analysera dem. Vilka fakta är invävda? Vad gör berättelsen fängslande? Kan den gå förbi motstånd?

Tips: Utgå ifrån de berättelser ni redan känner till. Att leta på nätet efter berättelser passar bäst om du gör övningen på egen hand och har tid till det. Dela upp den tillgängliga tiden lika mellan delarna. Beskriv berättelsen i korta ordalag. Punktlista. Lista de viktiga informationsbitarna som finns med.

Vad behövs: Papper och penna (dator eller telefon)

Passar: 1–4 personer på en lugn plats.

Tid: 30 minuter (5 minuters instruktioner, 20 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

4.6 Frågvis ★★★

Med frågor kan vi varsamt vägleda andras uppmärksamhet. Denna övning går ut på att träna på att hitta bra frågor som vi kan använda och nå fram.

Avsikten med frågan kan vara flera: leda samtalet i önskad riktig, föra något på tal och leda till eftertanke.

Gör så här: Övningen har två delar. Den första är kreativ och den andra är analytisk. Dela upp den tillgängliga tiden lika mellan delarna. Under den kreativa delen, hitta på frågor som är användbara när vi når fram. Under analysdelen väljer ni ut de bästa förslagen och analyserar dem. Beskriv vad ni tror händer när vi använder frågorna.

Tips: Om ni är trötta kan vi göra det enklare. Vilka frågor ska vi inte använda. Vilka är det röd flagg på?

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 1–4 personer på en lugn plats.

Tid: 30 minuter (Räkna med 5 minuters förberedelser, där du ger deltagarna instruktioner, ca 15 minuter för själva övningen och 10 minuter för gemensam utvärdering).

4.7 Bildspråk ★★★

Med övningen vill vi se hur en metafor på ett varsamt sätt kan överföra förståelse till andra.

Gör så här: Hitta (på) metaforer som ger förståelse för det vi vill förmedla.

Tips: Beskriv vad liknelsen eller analogin förmedlar. Det är en fördel att göra denna övning efter att ni genomfört övning 4.3 Bildligt talat ★★

Vad behövs: Papper och penna.

Passar: 1–4 personer på en lugn plats.

Tid: 20 minuter (5 minuters instruktioner, 10 minuter för övningen och 5 minuter för gemensam utvärdering).

Kategorier