Ett sätt att påverka är att skicka ett brev eller mejl till skolans elevhälsoteam, trygghetsteam, klassens arbetslag, rektor, skolsköterska eller lärare. Man skulle också kunna rikta brevet till skolnämnden eller utbildningsnämnden i kommunen.

Texterna nedan är exempel på sådana brev eller mejl. Anpassa texten så den passar din situation.


Brev: Vi har frågor

Hej!

Tack för informationen om Covid-19 vaccination som skickades ut till oss vårdnadshavare. Det föranleder en del frågor, som vi ser fram emot att få svar på.

Varför har inte föräldrar blivit informerade i god tid? Jämförelsevis för HPV-vaccination så informeras vårdnadshavaren minst tre veckor ibland fyra innan vaccinationstillfället.

Kommer det att hållas något informationsmöte för föräldrar med möjlighet att ställa frågor?

Finns det en riskbedömning som gäller för barn i åldern 5-15 år? I Sverige är det relativt nytt med vaccinering för denna ålderskategori. Det skulle vara intressant att ta del av den riskbedömning som ni på skolan, eller annan part, till exempel regionen har genomfört. Det torde i båda fallen vara offentliga uppgifter.

Eleven ska själv ta med sig hälsodeklaration och samtyckesblankett till sin mentor. I den information som gick ut via er finns det ingen påminnelse om att hälsodeklaration enligt Offentlighets- och sekretesslagen kapitel 21 är sekretessbelagd. Det är uppgifter om en persons hälsotillstånd och ska därför inlämnas i ett förslutet kuvert. Det är skolsköterskan/Regionens resurs som ska handlägga hälsodeklarationer och samtyckesblanketten. Det skulle kunna vara lämpligt att föräldrarna sänder in blanketterna via post direkt till skolsköterskan.

Intyga barnets identitet

I informationen från Regionen anges det att om barnet inte själv har en identitetshandling så måste vårdnadshavaren medfölja och styrka barnets identitet. Vem gör det på skolan? Hur säkrar ni barnens identitet utan att något barns patientsekretess bryts, inklusive de barn som inte vaccineras?

Kommunallag (2017:725) 2 kapitlet

2 §   Kommuner och regioner får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om. Lag (2019:835).

Varför upplåter då skolan sina lokaler till regionen? De flesta har nära till en vårdcentral eller vaccinationscentral. Dit kan alla vårdnadshavare gå med sitt barn utan att det blir olika behandling på skolans område. Vi har hört andra föräldrar berätta om att de som tagit vaccinet får en belöning i form av något gott att äta. De som inte tagit sprutan får titta på. Är det likabehandling?

I informationen vi erhållit står det att Regionen erbjuder vaccinering på skolan. Vem ska utföra injiceringen? Är det skolsköterskan, som åtminstone till viss del känner eleverna, som utför vaccinationen?

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67)

Hur tänker ni genomföra vaccinationen så att ingen elev känner sig utpekad? Barnen befinner sig i en känslig ålder och grupptrycket kan vara hårt. Om bara de som ska vaccineras går iväg till platsen för vaccinering är det lätt att räkna ut både för personalen och övriga elever vem som gör vad. Dessutom kan det finnas barn som redan är vaccinerade eller har speciella förutsättningar som gör att vårdnadshavaren i stället har bokat tid vid vårdcentralen. Även dessa barn kan utpekas som ovaccinerade. Med tanke på hur känslig coronafrågan är i samhället så gynnar inte heller det scenariot eleverna.

Till vilken instans och vilket register kommer uppgifterna att inrapporteras om vilken elev som  erhållit vaccinationen den aktuella dagen. På t ex HPV-vaccinationens samtyckesblankett finns en hänvisning till lagrummet.

Hur tänker ni kring eventuella biverkningar?

Kommer det finnas fler medicinskt kunniga personer på plats än den person som utför injiceringen? Med tanke på att det är många elever på skolan och att denna vaccinering är obeprövad för barn i högstadieåldern är det inte omöjligt med en allergisk reaktion för några av barnen.

Kommer skolan följa upp de elever som valt att avstå erbjudandet? Eller blir det regionens uppgift?

Många frågor blev det.

Med vänliga hälsningar


Brev: Jag känner oro

Till SKOLFUNKTION

Jag skriver till er eftersom jag känner oro när mitt barn är i skolan nu när FHM förväntas rekommendera coronavaccination av barn ifrån 5 års ålder och att det blir skolorna som skall administrera det.

Jag har följt faktarapporteringen noggrant och har svårt att förstå varför media rapporterar så oerhört ensidigt om detta. Det råder ju djup oenighet bland läkare och experter i ämnet. I Läkartidningen skriver ett stort antal läkare och forskare att FHMs rekommendation är både ovetenskaplig och går emot beprövad erfarenhet.

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet/

Det är skrämmande att Läkemedelsverket redan har tagit emot 94 000 biverkansrapporter ifrån coronavaccinerna (mer än 10 gånger fler än alla rapporter för samtliga 25 000 läkemedel/substanser i Sverige under 2020).

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1

Även om många biverkningar skulle visa sig lindriga kan vi ju inte veta hur barns framtida hälsa påverkas av detta. Ytterst är det jag som förälder och ingen annan som får ta konsekvenserna om mitt barn får en vaccinskada.

Jag ger absolut inte något samtycke till att mitt barn tar denna spruta.

Under inga omständigheter vill jag att mitt barn skall behöva ta del av ensidig information som propagerar för coronavaccination av skolelever. Jag har hört från föräldrar i andra skolor att skolhälsan frågat elever i korridoren om de vaccinerat sig och att lärare bett elever i klassrummet räcka upp handen om de tagit sprutan.

Jag hoppas innerligt att skolan, med sin lärarkår och skolhälsovård, tar sig an detta på ett mera sansat och nyanserat sätt än så, och inte minst respekterar varje barns integritet.

Jag vill att ni bekräftar att mitt beslut respekteras samt beskriver hur skolan tänker säkerställa att inget barn utsätts för påtryckningar eller grupptryck att ta denna spruta.

Med vänlig hälsningar

FÖRÄLDERNAMN förälder till BARNNAMN i KLASS


Kategorier