Många känner inte till att barn sexualiseras i skolan. Hade de gjort det så hade det med all säkerhet inte kunnat fortgå. Att informera andra blir då ett effektivt sätt att skydda barnen. Ett sätt att göra det på är att skicka brev eller mejl till skolpersonal, journalister eller politiker.

Känslomässigt blir det lätt att man vill vara mycket tydlig med vad man tycker om det här. När du väljer hur du uttrycker dig, så tänk på att det blir enklare att få stopp på sexualiseringen om du och andra föräldrar får skolpersonalen med er. Det är ofta en fördel, åtminstone inledningsvis, att vara mindre konfrontativ och i stället söka dialog.

Texterna nedan är exempel på sådana brev eller mejl. Anpassa texten så den passar din situation.


Frågor till skolledningen

Hej

Angående de ändrade läroplanerna som kom hösten 2022, har vi några frågor.

På Skolverkets webbsida kan vi läsa, att sexualundervisningens nya formulering är ”sexualitet, samtycke och relationer”. Som vi förstått ska sexualundervisning nu gälla alla elever; i förskoleklassen, låg- mellan- och högstadiet, på fritids och skolhälsan.

Vi har förstått att undervisningen nu består av tre delar: Ämnesintegrering och ämnesövergripande arbete. Vardagsarbetet—att fånga frågan i flykten. Enskilda lektioner eller temadagar. Om vi uppfattat det riktigt, tar sexualundervisning nu betydligt större plats i skolan.

Då skolan varit sparsam med information om förändringen, önskar vi få svar på våra frågor. Vi vill ha en god förståelse och insikt kring innehåll av den nya sexualundervisningen och hur man tänkt genomföra den.

Sexualundervisningen verkar grunda sig på att barn är sexuella varelser och att skolan har som uppgift att förbereda barn för ett framtida lustfyllt sexualliv.

1) Är detta ett synsätt som skolan önskar av skolpersonalen?

2) Har alla lärare tillräcklig kompetens inom området sexualkunskap? Om inte, hur hanterar ni det?

3) Vi föräldrar vill ha en överblick över den litteratur och det material som planeras att användas i undervisningen. Vi tar gärna emot en litteraturförteckning.

4) I vilka ämnen ska sexualundervisningen integreras? Vilka instruktioner kring genomförandet av sexualundervisningen ger skolan till ämneslärarna?

5) Blir det mindre tid över till andra ämnen, när sexualundervisningen tar större plats? Hur hanteras det? Har kursmålen för de övriga ämnena justerats ned?

6) På vilket sätt ska skolpersonal jobba med sexualundervisning i vardagsarbetet? Vid vilka tillfällen ska de fånga frågan i flykten?

7) Vilka enskilda lektioner och temadagar tänker skolan genomföra? Kommer det att ingå praktiska övningar? Vi önskar en beskrivning av innehållet.

8) Planerar skolan ta hjälp av externa aktörer för att genomföra någon del av sexualundervisningen eller sexualupplysning? Om så är fallet, vilka är aktörerna och hur ofta bjuds de in?

I det material som Skolverket stödjer sig på, varnas det för risker med den nya sexualundervisningen. Det står att elever har känt sig sårbara och utlämnade när det mest intima tas upp i skolan. Extra pinsamt och obehagligt har det blivit när sexualundervisningen genomförs i blandade klasser.

9) Hur ansvarar skolan för situationer då barn tar illa vid sig av sexualundervisningen och hur säkerställs det att barnens integritet alltid respekteras?

10) Enligt lagen kan barn aldrig samtycka till sexuella handlingar. Ser skolan några risker med att lära barn hur man undanhåller eller ger samtycke till sexuella handlingar?

11) Om vi som föräldrar inte vill att vårt barn deltar i ämnesintegrerad sexualundervisning, kan skolan notera och meddela lärare så vårt barn inte deltar i detta?

Vi föreslår att skolan bjuder in alla föräldrar till en informationsträff, med transparens om förändringarna i den nya sexualundervisningen. Det ligger i både föräldrarnas och skolans intresse att reda ut vad det nya i läroplanen innebär.

Vi tar tacksamt emot en bekräftelse på att ni mottagit detta brev.

Med vänliga hälsningar


Brev till skolan: EU inför WHO:s nya standard för sexualkunskap

Hej

Jag skriver till dig eftersom jag känner djup oro inför delar i den nya läroplanen, LGR22.

Jag har förstått att sexualkunskapen (Sexualitet, samtycke och relationer) nu ska ta större plats i barnens undervisning. Det ska undervisas ämnesövergripande i flertalet ämnen och med start redan i förskoleklass. Förändringen verkar ske på samma sätt som i andra europeiska länder när Europeiska unionen inför WHO:s standard för sexualkunskap.

I standarden står det att skolan ska uppmuntra förskolebarn till onani och att de ska känna njutning när de rör sin egen kropp. Våra barn ses som sexuella varelser redan från födseln och därför måste skolan börja sexualundervisningen så tidigt som möjligt, resoneras det.

Vad jag förstår är det få pedagoger och ännu färre föräldrar som känner till WHO:s standard för sexualkunskap och att de senaste förändringarna i läroplanen är ytterligare steg mot att standarden förverkligas i Sverige.

Jag tror inte att personalen i skola och förskola vill ställa sig bakom den här sexualiseringen och jag uppmuntrar all skolpersonal att informera sig i denna fråga. Man kan till exempel läsa om hur Regeringen gett Folkhälsomyndigheten (FHM) uppdraget att ta fram en handlingsplan för hur de tillsammans med Skolverket, Skolinspektionen och RFSU ska införa WHO:s radikala sexualkunskap i våra skolor: https://vi-tillsammans.nu/trygg-i-skolan/

Du hittar WHO:s standard för sexualkunskap, som regeringen nu bett FHM införa i Sverige, här: https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/BZgA_Standards_English.pdf. Börja på sida 38 och fråga dig själv om du vill medverka till att skol- och förskolepersonal ska undervisa barnen om det som beskrivs där.

Jag vill att skolan tydligt tar avstånd ifrån denna typ av sexualkunskap. Det är lämpligt att vi tar upp och diskuterar det här på nästa föräldramöte.

Du får gärna höra av dig till mig.

Med vänlig hälsning,


Brev till opinionsbildare: Myndigheterna sexualiserar skolbarn

Hej

Jag vill göra dig uppmärksam på att svenska myndigheter ägnar sig åt, vad vi upplever, en radikal sexuell och social agenda i förskolan och grundskolan.

Skolverket kom med en ny läroplan 2022. Sexualkunskapen är inte längre några lektioner i årskurs-8, som vi över trettio minns den. Nu undervisas den ämnesövergripande i flertalet ämnen redan med start i förskoleklass. Förändringen sker på samma sätt som i andra europeiska länder när EU inför WHO:s standard för sexualkunskap.

I standarden står det att skolan ska uppmuntra förskolebarn till onani och att de ska känna njutning när de rör sin egen kropp. De ser våra barn som sexuella varelser redan från födseln och det är därför skolan måste börja sexualundervisningen så tidigt som möjligt, resonerar de.

Läs om hur Regeringen gett Folkhälsomyndigheten uppdraget att ta fram en handlingsplan för hur de tillsammans med Skolverket, Skolinspektionen och RFSU ska införa WHO:s radikala sexualkunskap i Sverige: https://vi-tillsammans.nu/trygg-i-skolan/

Du hittar WHO:s standard för sexualkunskap, som regeringen nu bett FHM införa i Sverige, här: https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/BZgA_Standards_English.pdf. Börja på sida 38 och fråga dig själv om vi vill att skol- och förskolepersonal ska undervisa barnen om det som beskrivs där.

Trots att vi vet bättre, utsätts barn alltmer för vuxen sexualitet, inte bara av förövare, via pornografi och sociala medier, utan nu också i klassrummen.

Du får gärna höra av dig om du också vill skydda barn ifrån sexualisering.

Med vänlig hälsning,

Print Friendly, PDF & Email