Vi gav möjlighet för föräldrar att ställa frågor kring rättsläget kring barnvaccinationer mot covid i skolan. Nu har vi fått hjälp av en jurist att få svar på deras frågor.

1. Finns det lagligt stöd för att låta barn bestämma själva om de ska ta sprutan?

En lärare jag hade i juridisk filosofi sa att om du kan få någon att ta ställning till fel fråga behöver du inte oroa dig för vad svaret kommer att bli.

Det som myndigheterna kallar för “vaccin” är ett icke färdigtestat preparat som påverkar hur ribosomerna i dina celler producerar proteiner. Den här behandlingen kan komma visa sig vara mycket skadlig. Ingen kan med säkerhet säga vilka de långsiktiga biverkningarna är.

Oavsett om myndigheter och läkemedelsindustrin ständigt upprepar mantrat att behandlingen är “säker och effektiv” finns det inget sätt att veta detta. I skrivande stund verkar det ganska uppenbart att preparatet varken är effektivt eller säkert. Den korrekta frågan som ska ställas är om barn själva kan bestämma om de vill vara obetalda testsubjekt. Självklart inte!

2. Om det utövas påtryckning (från personal i skolan) på barnen att ta sprutan, finns det någon lagtext att hänvisa till då?

Låt oss anta att en enskild person försöker övertala ett barn att ge sitt samtycke till att bli injicerad med ett preparat vars effekter och biverkningar är oklara och vars syfte är ännu oklarare. Min bedömning är att en sådan situation kan klassas som försök till misshandel eller annat brott och att en sådan person borde anmälas till polisen.

Vad som komplicerar situationen är att det är samhällets institutioner, Folkhälsomyndigheten, Regeringen, Läkemedelsverket samt många folkvalda politiker, som ställer sig bakom sådant beteende. Eventuellt är det deras övertygelse att det är för barnets bästa. Jag tror därför att det är svårt att hänvisa till brottsbalken eller annan lagstiftning.

Mitt råd är att samla oberoende forskningsrapporter och presentera dessa för era barns lärare och annan personal. Det kommer ut nya löpande.

3. Kan de ändra i lagen så att vaccinet blir obligatoriskt. Går det i så fall att bestrida?

För att inskränka bestämmelser i grundlagen och Europakonventionen såsom frihet från påtvingat kroppsligt ingrepp ska inskränkningen vara nödvändig, ändamålsenlig och proportionerlig. I dagsläget ser jag inte att något av de kriterierna är uppfyllt.

Och ja, man kan också bestrida ett individuellt beslut om tvångsvaccinering. Tyvärr, trots ovan sagda, kan jag inte utesluta att förslag om obligatorisk vaccinering kan komma att läggas fram i riksdagen. Vi får se och följer utvecklingen i Tyskland och Australien bland annat.

4. Föräldrar med delad vårdnad, vad gäller om de inte är överens?

Svår fråga. Vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Om barnet har två vårdnadshavare har dessa en gemensam bestämmanderätt (6 kap. 13 § föräldrabalken). Socialnämnden får i vissa fall fatta beslut i frågor där vårdnadshavarna inte kan enas.

Detta gäller bland annat hälso- och sjukvårdsfrågor och innebär att om den ena föräldern inte samtycker till en åtgärd, får socialnämnden besluta om åtgärden ändå. Detta ska dock ske under förutsättningen att åtgärden är förenlig med barnets bästa (6 kap. 13a § föräldrabalken). I domen HFD 2015 ref. 5 prövade domstolen om läkemedelsbehandling kunde ges för en neuropsykiatrisk sjukdom, trots att den ena vårdnadshavaren motsatte sig behandlingen. Domstolen kom fram till att så är fallet under vissa förutsättningar:

– Det ska vara nödvändigt med hänsyn till barnets bästa.

– Det måste finnas ett påtagligt och tydligt behov av insatsen i det enskilda fallet.

– Det måste ställas höga krav på beslutsunderlaget.

Jag rekommenderar försök till dialog. Be andra parten att förklara varför de vill injicera ett icke färdigtestat och onödigt preparat i sina egna barn. Presentera andra parten för nya forskningsrapporter och be den avvakta till mer är känt om biverkningarna. Vi ser redan en kraftig ökning av hjärtrelaterade problem bland tidigare hälsosamma människor, idrottsmän bland annat.

Vill tillägga att någon form av medicinsk behandling inte borde vara aktuell alls, eftersom covid-19, oavsett variant, är en mild sjukdom för barn, till och med ofta helt asymtomatisk.

5. Hur kommer det sig att i Region Stockholm måste en förälder vara med fysiskt vid vaccinering av barn 12–15 år, men inte i skolan?

Ställ den här frågan direkt till skolan. Vi vill gärna veta hur de svarar.

6. I Region Stockholms infoblad till föräldrarna står det att vaccinet (Pfizer) är både godkänt och tryggt. Finns det något som hindrar att skolans sjuksyster bidrar med ett skriftligt tillägg till infobladet om att vaccinet endast är godkänt med särskilda villkor och att Pfizer själva uppger att långtidsbiverkningarna är okända?

Det tycker jag låter som en bra idé, i det närmaste en skyldighet. Jag kan inte se att det finns något som hindrar skolsköterskan eller andra att upplysa om information som är objektivt inhämtad. Var noga med att ange källor.

7. Är det lagligt när Region Skåne vill att föräldrarna ska skriva under en blankett, där regionen skriver att vaccinet är godkänt, när det i själva verket är godkänt med särskilda villkor?

Det låter som en samtyckesblankett baserad på felaktiga uppgifter. Mitt råd är att upplysa om felet och inte skriva under.

8. Region Skånes blankett påstår att regionen kan vaccinera 12–15-åringar även mot föräldrarnas vilja om personalen gör ett mognadstest? Stämmer det?

Nej. Hur skulle ett sådan mognadstest vara utformat? Vilka psykodynamiska ramar skulle tillämpas? Hur definieras mognad? Vi pratar om ett onödigt, icke färdigtestat och antagligen skadligt preparat. Oavsett verklighetsuppfattning kan det inte anses moget att göra något som kan vara skadligt mot sig själv eller andra.

9. Om innehållet i vaccinet inte är redovisat eller myndigheterna inte vill undersöka innehållet i samband med osäkerhet kring detta, är vaccinet då lagligt att använda?

Läkemedelsverket har, enligt deras egna svar, inte själva undersökt innehållet, utan överlåtit det ansvaret till utomstående företag och Europeiska läkemedelsverket. Oavsett detta så är det nog att beteckna som lagligt att använda.

Jag vill inflika att lagar inte alltid är moraliskt riktiga. Exempelvis har slaveri varit lagligt, och det har varit olagligt för indier att utvinna sitt eget salt. Lagar är inte alltid “rätt” så att säga.

10. Är det lagligt att injicera med ett endast villkorat godkänt läkemedel om det finns annan effektiv behandling?

Se svaret ovan. Lagligt eller ej kan ibland ha en underordnad betydelse. Samhället stiftar lagar, men vad gör man om man befinner sig i ett ohälsosamt samhälle som stiftar omoraliska lagar? Vi befinner oss i en tid där stora delar av vårt samhälle och dess institutioner fått den felaktiga uppfattningen att läkemedelsindustrin och dess företrädare alltid har vårt bästa i åtanke.

11. Det som händer inom vården är sekretessbelagt, men skolor bryter mot sekretessen. De röjer vem som vaccinerar sig eller inte. Hur kan vi stoppa detta?

Huvudregeln är att all information som kan orsaka obehag eller men om det röjs, är sekretessbelagd. Det förefaller som att det kan vålla obehag om det röjs huruvida man är vaccinerad eller ej.

Att röja en sekretessbelagd uppgift är ett brott (Brottsbalken 20:3). Dessvärre är det Regeringen själva samt Folkhälsomyndigheten som med införandet av vaccinpass godkänner röjande av sådan uppgift samt segregation mellan vaccinerade och ovaccinerade.

En polisanmälan mot skolpersonalen för att de röjer sekretessbelagd uppgift tror jag tyvärr kommer att läggas ner ganska fort.

Print Friendly, PDF & Email