Här hittar du svar på vanliga frågor om vårt engagemang för att skolan ska vara en trygg plats för alla barn.

Fråga: Stämmer det att myndigheter sexualiserar barn på förskolor och skolor?

Svar: Ja, tyvärr. Myndigheternas sexualisering av barn sker på samma sätt som i andra europeiska länder när Europeiska unionen (EU) inför Världshälsoorganisationens (WHO) standard för sexualkunskap. Situationen skiljer sig åt i olika länder. I en del länder har sexualiseringen gått mycket långt. I andra länder har föräldrar och lärare lyckats stoppa den. WHO övervakar genomförandet och har upptäckt att det finns ett starkt motstånd mot denna typ av sexualundervisning och i vissa länder växer motståndet sig starkare (Rumänien, Polen och Ungern).

Fråga: Vad är Världshälsoorganisationens (WHO) standard för sexualkunskap?

Svar: Allsidig (comprehensive) och holistisk sexualundervisning kallas det när barn ses som sexuella varelser som ska uppmanas att utforska sin sexualitet redan från födseln. De här idéerna beskrivs utförligt i standarden för sexualkunskap som Världshälsoorganisationen (WHO) tillsammans med en svensk forskare tog fram 2010. I den beskrivs hur 0–4-åriga barn ska uppmuntras till onani och att leka doktor, att utforska könsidentiteter och lära sig hur man undanhåller eller ger samtycke till sexuell aktivitet.

Fråga: Varför har jag inte hört talas om myndigheters intresse för små barns sexualitet tidigare?

Svar: Skolverkets och myndigheters alltmer sexuella syn på barn började redan på 90-talet. Läroplaner och stödmaterial har fått mer sexuellt innehåll varje gång det förnyats. Myndigheterna som genomför förändringarna undviker, kanske av förklarliga skäl, att informera föräldrar. Medias ovilja att lyfta sexualiseringen till en offentlig debatt har också medfört att den kunnat smygas in under radarn.

Fråga: Vad är det som är nytt i läroplanen för grundskolan?

Svar: Från höstterminen 2022 gäller en ny läroplan för grundskolan i Sverige. Sexualkunskapen, som man döpt om till Sexualitet, samtycke och relationer, tar nu större plats i undervisningen. Den är inte längre några lektioner i årskurs-8, som vi över trettio minns den, utan undervisas nu ämnesövergripande i flertalet ämnen med start redan i förskoleklass. Skolverkets läroplaner och stödmaterial är otydliga om innehållet och variationen blir stor och öppnar upp för inflytande av externa organisationer.

Fråga: Hur kan vi förhindra sexualiseringen av barn?

Svar: Engagera dig. Vi tillsammans engagerar föräldrar, lärare och andra berörda medborgare som arbetar för att skydda barn över hela landet. Du kan vara med och ta fram och sprida information om myndigheters sexualisering av barn. Den får fortgå eftersom det fortfarande är få som känner till dess omfattning. Ta kontakt med oss så hjälps vi tillsammans åt att skapa den framtid vi vill ha för oss själva och våra barn.

Fråga: Hur kan jag förhindra sexualiseringen av mina barn?

Svar: Informera dig själv och andra. Fråga om sexualundervisningens innehåll på föräldramöten. Välinformerade lärare och föräldrar blir tillsammans en motkraft som effektivt förhindrar det att fortgå.

Fråga: Finns det andra som också vill förhindra sexualiseringen på barnens skola?

Svar: Om du är orolig, så är andra föräldrar i dina barns skola också oroliga. Ta kontakt med föräldrar och bygg nätverk. Vi hjälper dig bygga sådana nätverk. Lär känna ditt barns lärare, skoladministratörer och andra föräldrar. Antagligen känner de också oro och med ditt stöd kan de enklare agera.

Fråga: Hur kan jag förbereda mina barn för att bättre hantera sexualiseringen som sker i skolan?

Svar: Du kan själv ge dina barn en sund grund rörande relationer och sexualitet. Låt dem veta att de alltid kan komma till dig med vilka frågor eller funderingar som helst. Tillåt dina barn att ha och att hålla gränser. Lär dem lita på sin instinkt och att stå upp för sig själva.

Fråga: Varför reagerar inte fler föräldrar på sexualiseringen av barn?

Svar: De känner inte till den. Men i takt med att föräldrar fått höra från sina barn vad som lärs ut i skolan har många röster höjts ifrån alla håll mot sexualiseringen som sker. Här kan vi alla göra en viktig insats genom att informera fler.

Fråga: Varför reagerar inte lärare emot skolans sexualisering av barn?

Svar: Många lärare och skoladministratörer är fantastiska; de älskar sina ämnen och barnen och vill inget hellre än att hjälpa dem att lära sig och utvecklas. Många av dem är själva föräldrar och medvetna om att sexualisering skadar barnen. Antagligen hoppas många lärare att sexualiseringen är en tillfällig trend och undviker därför bekymret att öppet kritisera den. Tyvärr finns det också skolpersonal som har en radikal sexuell och social agenda. De förstår kanske inte att de skadar och förvirrar barn med den nya sexualundervisningen.

Fråga: Hur motiverar Skolverket och myndigheter sexualiseringen av barn?

Svar: De stödjer sig på argument som WHO presenterar i sin standard för sexualkunskap. Kortfattat går de argumenten ut på: 1) Sexualitet är viktig för alla människor – även för de yngsta barnen. 2) Det är sexuella tankar som får barn att upptäcka sin kropp. 3) Föräldrar är dåliga på att förklara hur barn blir till. 4) Ungdomar klarar inte av att informera sig själva. 5) Ungdomar är mycket intresserade av att tala om sexualitet med skolpersonalen. 6) Skolan måste förbereda unga för att ta del av pornografi och för lustfyllda sexualliv.

Fråga: Det står ingenting om sexualitet i läroplanen för förskolan, påtalar Skolverket. Stämmer det?

Svar: Ja, det stämmer. När Skolverket framhäver det så ger de, kanske medvetet, sken av att det endast är läroplanerna som påverkar undervisningen i för- och grundskolan. Eftersom läroplanerna är otydliga kring sexualundervisningens innehåll, har externa organisationer och material fått inflytande och variationen har varit stor.  Svenska småbarnsföräldrar hör bekymrat av sig till oss när frågor kring sexualitet, samtycke och relationer tas upp av förskolepedagoger. Det kan bero på det inflytande som RFSU, som är en lobbyorganisation för WHO:s standard, har genom fortbildning och besök på förskolan.

Fråga: Hur förklarar man för andra att sexualisering skadar barn?

Svar: Om förskole- och skolpersonal låter undervisningen genomsyras av sexualitet så blir det även en stor del av barnens tankemönster. Pratar man sex i förskolan och skolan kommer barnen att leka lekar om sex. Tidig och olämplig sexualisering påverkar tankar, känslor, handlingar. Riskerna att barn hamnar i situationer som de inte riktigt förstår och inte är mogna att hantera ökar. De riskerar att bli offer för vuxnas begär och få psykologiska trauman som de får leva med resten av livet. Man tar ingen hänsyn till barns integritet när skolan vill prata om det intima vilket skapar otrygghet. Barn behöver få vara barn och få upptäcka världen i sin egen takt och få svar på de frågor de själva ställer.

Fråga: Var hittar jag mer information om myndigheters sexualisering av barn?

Svar: Vi publicerar fortlöpande aktuellt material på vår webbsida.

Print Friendly, PDF & Email