Den här texten riktar sig till dig som vill motverka sexualiseringen i skolan.

Sexualiseringen drivs på av myndigheterna, inte av lärarna själva. Läroplanerna och kursplanerna är otydliga kring sexualundervisningens innehåll och variationen är stor i skolorna.

Många lärare älskar sina ämnen och barnen och vill inget hellre än att hjälpa dem att utvecklas. Flera lärare är själva föräldrar så det finns goda möjligheter att prata om sexualiseringen, men så länge dialogen uteblir tillåts den fortgå.

Målsättning

På många skolor saknas ett forum för föräldrar och skolpersonal att förutsättningslöst diskutera innehållet i barnens undervisning. Om ett sådant forum skulle finnas, kan man på ett odramatiskt sätt diskutera problematiken där. Om en god dialog mellan föräldrar och lärare saknas, finns risken att en upptrappad konflikt sker dem emellan.

Allt samarbete har potential att på sikt leda till en samsyn mellan föräldrar och lärare. Därför behöver samarbetet inte inledningsvis handla om att motverka sexualiseringen. Det problemet kan presenteras när väl samarbete kring andra frågor kommit i gång.

Välinformerade föräldrar och lärare minskar risken för att sexualiseringen äger rum, även när påtryckningar ifrån myndigheter blir stor. När föräldrar och lärare gör gemensam sak på flera skolor runt om i landet tvingas till slut även politiker tänka om angående sexualiseringen.

Åtgärder

Här ger vi förslag på vad man kan göra för att skapa förutsättningar för samarbete mellan föräldrar och lärare. Först beskrivs de åtgärder som är lämpliga att börja med. De handlar om att öka medvetenheten hos både föräldrar och lärare. Vi avslutar med de åtgärder som blir möjliga att genomföra när väl problematiken kommit att diskuteras av fler.

Prata med föräldrar

Det är en fördel att vara fler föräldrar som agerar tillsammans, särskilt i de mer ”brännande” frågorna. Du kommer inte att vara ensam om din oro för ditt barns välfärd, när allt fler inser vad som faktiskt pågår.

Föräldramöte

Passa på att fråga om innehållet i den nya läroplanen på föräldramötet.

Förslag på fråga: Jag har hört att det införs en ny läroplan i grundskolan. Skulle ni kunna berätta lite om det nya?

Blir det en naturlig respons på det, kan du följa upp med någon fråga, exempelvis de du hittar i ”Frågor till skolledningen”. Får läraren svårt att svara på din fråga, kan du föreslå att skolan arrangerar ett allmänt informationsmöte.

Utvecklingssamtal

Även om man kanske inte vill gå alltför djupt med frågor om sexualundervisningen i detta sammanhang, skulle man kunna ställa en öppen fråga om den nya läroplanen under utvecklingssamtalet.

Förslag på fråga: Vad är det som är nytt i sexualundervisningen i den nya läroplanen?

Prata med skolpersonal

Om du är orolig över vad ditt barn kommer att möta i undervisningen, be om ett fysiskt möte med exempelvis rektorn på skolan. Personliga möten ger en möjlighet att skapa bra samverkan med skolpersonal, samt skapa förståelse för varandras uppfattning av situationen.

Ett tips är, att samtala vänligt men bestämt. Förbered dig med några enkla diskussionspunkter som du vill ta upp. Skriv gärna ner punkterna och lämna över en kopia på dina frågor i slutet av mötet. Vi listar några användbara argument längre ner i texten.

Mejla skolledningen

Mejla rektorn och be om ett allmänt informationsmöte angående den nya läroplanen och sexualundervisningen. För att göra det så enkelt som möjligt för rektorn att tillmötesgå din önskan, vänta med de kritiska frågorna till det allmänna informationsmötet.

Om rektorn inledningsvis svarar avfärdande och hänvisar till lärarna och information på webben, är det bra att redan i förväg fundera på hur du i en längre mejlväxling kan komma överens med rektorn. Ett allmänt informationsmöte borde ligga i både föräldrarnas och skolans intresse.

Du hittar förslag på hur du kan skriva längre ner i texten.

Hjälp av utomstående

Du kan också be någon utomstående ta kontakt med rektorn på skolan och försöka få till ett allmänt informationsmöte.

Allmänt informationsmöte

Det blir mer uppenbart och når fler föräldrar om skolpersonalen själva informerar, samt att det blir ett faktum att sexualiseringen är allvarligt menad.

När skolan informerar om den nya läroplanen och sexualundervisningen, kan det hända att dess betydelse förringas. Då kan du enkelt bidra med att ställa några av frågorna som du hittar i ”Frågor till skolledningen”.

Ett förslag är att ställa dina kritiska frågor på ett neutralt sätt, för att bjuda in till en dialog. Det viktigaste är att andra föräldrar får upp ögonen för sexualiseringen och att de blir manade att söka upp dig efteråt för mer fördjupad information.

Brukarråd och hem-skola samverkan

På många skolor saknas ett forum för föräldrar och skolpersonal att förutsättningslöst diskutera innehållet i barnens undervisning. I ett sådant forum skulle man på ett odramatiskt sätt kunna ta upp och diskutera problematiken med varandra.

Föräldraförening

På flera skolor finns det en föräldraförening som har i uppgift att arrangera aktiviteter, men tyvärr brukar de inte vara inblandade i den pedagogiska verksamheten. Det finns dock inget hinder för föräldrar att genom skolans föräldraråd eller föräldraförening väcka frågor om den sexualundervisning som bedrivs och planeras på skolan.

Föräldrar och lärare samverkar

Skapa en samverkansgrupp med föräldrar och lärare med uppgiften att se över den kurslitteratur som används i skolan. I återkommande möten då föräldrar och skolpersonal diskuterar hur man, utan att sexualisera barnen, kan hantera myndigheters påtryckningar.

Kommunikation

Här har vi samlat idéer om hur vi kan nå fram till de som har andra åsikter.

Konflikthantering

Ibland har man blivit osams med viktiga människor på skolan. När relationen är ansträngd är det svårt att nå fram till varandra.

När man har gemensamma intressen (trygga barn) går det att återbygga en relation även om den blivit ansträngd. Det finns många bra idéer om hur man gör det i ”Nå fram” materialet.

Om vi förutsätter att alla har barnens bästa i fokus så går det lättare att möta varandra och stärka relationerna. Om du är beredd att ha överseende, lyssna på och respektera andras erfarenheter så finns god chans att du bemöts på samma sätt.

Argument

Här kommer några förslag på punkter som du kan ta upp med skolpersonalen.

  1. I vuxen ålder kan man på ett kritiskt sätt närma sig kontroversiella ämnesområden, men det finns inget behov för skolan att ta upp sådana ämnen med barn. Det kan säkert finnas vissa situationer då det är lämpligt att ta upp sådana frågor med enskilda barn, men det betyder inte att alla barn har behov och mår bra av det.
  2. Skolan måste aktivt medverka till att ge de föräldrar som önskar full insyn i den undervisning barnen möter. Att skolpersonal undviker att informera om ett ämnesområde, är ett tydligt tecken på dess olämplighet och att det  inte hör hemma i grundskolan.
  3. Frågorna som du hittar i ”Frågor till skolledningen”.

Läromedel

Vänd dig till skolan och be att få ta del av det material som eleverna får ta del av i sexualundervisningen, i olika årskurser.  Be också att få ta del av de guider med mera som den pedagogiska personalen ska följa när de ska genomföra denna undervisning. Begär ut kopior av det material som kommunen tillhandahåller för sexualundervisningen. Många skolor är villiga att tillhandahålla information. Om de av någon anledning inte vill det, påminn om offentlighetsprincipen vi har i Sverige.

Offentlighetsprincipen

Statliga myndigheter har en skyldighet att lämna service åt medborgarna och omfattas av offentlighetsprincipen. Den kommunala skolan är en sådan myndighet. Läs om skolans och myndigheters skyldighet att hjälpa dig och ge dig service.

Mejlmallar


Mejl till rektor 1

Hej

Vi har hört att läroplanen 2022 innehåller stora förändringar när det gäller sexualundervisningen i grundskolan och att ett omfattande fortbildningsarbete genomförs för pedagoger landet runt. Det verkar vara ett område som skolan prioriterar. Vi upplever dock att informationen om detta till oss föräldrar varit bristfällig.

Vi efterlyser därför att skolan håller ett allmänt informationsmöte för oss föräldrar om den nya läroplanen och sexualundervisningen.

Som föräldrar ser vi det som en självklarhet att vara väl insatta i skolans verksamhet och undervisning.

Mvh


Mejl till rektor 2

Hej

Tack för din återkoppling.

Vi har förstått att den stora förändringen i läroplanen huvudsakligen är sexualundervisningen som ska införas i alla ämnen. Den verkar få ett stort utrymme i undervisningen och med det väcks självfallet frågor hos oss föräldrar.

Vi hoppas att du håller med oss om att vi föräldrar ska vara väl insatta i skolans verksamhet och undervisning, så att en trygg och tillitsfull kommunikation kan byggas oss emellan under barnens skolår.

Eftersom du som rektor har det övergripande ansvaret för skolans verksamhet vänder vi oss återigen till dig. Vi efterlyser ett allmänt informationsmöte för oss föräldrar så att vi får svar på de frågor vi har. Ett fysiskt möte ger även möjlighet till en framtida god samverkan mellan föräldrar och skolpersonal.

Mvh


Mejl till rektor 3

Hej

Vi noterar bekymrat ett ointresse från er att hålla oss föräldrar informerade om förändringarna som sker på skolan. För oss är det oacceptabelt att skolan inte aktivt vill medverka till att ge oss föräldrar insyn i den undervisning våra barn möter.

Om vi fortsatt inte får gehör för vad vi bedömer som en fullt rimlig begäran om ett allmänt informationsmöte, ser vi ingen annan utväg än att ta kontakt med all skolpersonal och informera dem om hur vår förfrågan nonchalerats.

Vi hoppas att du inser allvaret med vår förfrågan och väljer att omgående agera, så att vi får full information om det som försiggår i våra barns skola.

Mvh

Källor

  1. Frågor till skolledningen, Vi tillsammans, https://vi-tillsammans.nu/sida-sv/trygg-i-skolan-sv/skriv-brev/#Frågor-till-skolledningen
  2. Nå fram, Vi tillsammans, https://vi-tillsammans.nu/na-fram/
  3. Om skolans och myndigheters skyldighet att hjälpa dig och ge dig service, Vi tillsammans, https://vi-tillsammans.nu/fakta-sv/juridik-sv/om-skolans-och-myndigheters-skyldighet-att-hjalpa-dig-och-ge-dig-service/
Print Friendly, PDF & Email