Den här texten handlar om hur barn uppmanas att utforska sin sexualitet redan i förskolan och i grundskolans tidiga år. Vi beskriver de internationella drivkrafterna och vad vi föräldrar, pedagoger och berörda medborgare kan göra för att förhindra sexualiseringen och förvirringen av barn.

”Barn är inte utrustade för att bära tyngden av vuxen sexualitet.”

Det finns alltför många berättelser av personer som tvingats bära tyngden av vuxen sexualitet i barndomen. Tidig och olämplig sexualisering påverkar tankar, känslor, handlingar och har lett till sexuellt och annat missbruk och till trasiga relationer.

Trots att vi vet bättre, utsätts barn alltmer för vuxen sexualitet, inte bara av förövare, via pornografi och sociala medier, utan nu också i klassrummen.

Skolverket och RFSU anammar EU:s och WHO:s nya sexualkunskap

Från höstterminen 2022 gäller en ny läroplan för grundskolan i Sverige. Sexualkunskapen, som man döpt om till Sexualitet, samtycke och relationer, tar nu större plats i undervisningen. Den är inte längre några lektioner i årskus-8, som vi över trettio minns den, utan undervisas nu ämnesövergripande i flertalet ämnen redan med start i förskoleklass [1]. Förändringen sker på samma sätt som i andra europeiska länder när Europeiska unionen (EU) inför Världshälsoorganisationens (WHO) standard för sexualkunskap [2, 3, 4].

WHO tänker ändra på sexualundervisningen för barn. Det räcker inte längre att prata om biologi och preventivmedel. De vill att pedagoger ska uppmuntra småbarn till att njuta av sina kroppar och förmedla en positiv syn på sex.

”…njutning vid beröring av sin egen kropp och onani i tidig barndom [3 s. 38]

Tillsammans med svensk expertis tog WHO år 2010 fram en ny standard för sexualkunskap [3]. I den beskrivs hur 0–4-åriga barn ska uppmuntras till att utforska könsidentiteter och lära sig hur man undanhåller eller ger samtycke till sexuell aktivitet.

När WHO och dess förespråkare motiverar den nya standarden för sexualundervisning använder man ofta ett vilseledande språk och hävdar felaktigt att undervisningen är åldersanpassad, medicinskt korrekt, kulturellt lämplig och får en bevisat positiv inverkan på barn.

Regeringen gav Folkhälsomyndigheten (FHM) år 2019 uppdraget att ta fram en nationell strategi för att införa WHO:s sexualkunskap i Sverige [5]. Så här beskriver FHM det:

”Inom skolområdet har många och viktiga insatser och förändringar genomförts, såsom en mer ämnesintegrerad sex- och samlevnadsundervisning. Arbetet stöds av en nationell kvalitetsgranskning från Skolinspektionen, utvecklingsinsatser från bland annat Skolverket, andra myndigheter, regioner och flera civilsamhällesorganisationer samt internationella riktlinjer kring sex- och samlevnadsundervisningen från Unesco och WHO Europa [6].”

I Sverige, som WHO ser som ett föregångsland, tar skattefinansierade Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) en stor roll i att forma innehållet i grundskolans sexualundervisning [7 s. 154].

”Själva förmågan att få stånd, bli fuktig i slidan och få orgasm är något som alla människor föds med [8 s. 4].”

I Barns sexualitet—en vägledning har RFSU tagit fram en text som fokuserar på barn från spädbarnsålder och fram till början av puberteten. Texten följer WHO:s standard och är tänkt att ge stöd till föräldrar, förskolepersonal och lärare [8 s. 1].

Motstånd när standarden införs i Europa

Det finns ett starkt motstånd mot denna typ av sexualundervisning och i vissa länder växer motståndet sig starkare (Rumänien, Polen och Ungern) [4 s. 68].

För att bemöta kritiken har WHO tagit fram svar på vanliga frågor [9].

Fråga: ”Hur tänker ni när ni säger att sexualundervisning ska börja redan ifrån födseln?”
Svar: Det har WHO bestämt eftersom sexualitet innefattar mer än bara den sexuella handlingen [9].

Fråga: ”Enligt vissa kritiker uppmuntrar standarderna 1 till 4-åriga barn till onani och att leka doktor och 6-åriga barn att utforska samkönade relationer. Stämmer det?”
Svar: Det stämmer. Annars kanske pedagoger beter sig på ett olämpligt sätt och skadar barnen [9].

Fråga: ”Fördärvar eller moraliskt korrumperar WHO:s sexualundervisning barn och unga?”
Svar: Nej då, tvärtom… [9]

Enligt EU baseras motståndet mot deras sexualundervisning ofta på två invändningar: Sexualiseringen angriper barns oskuld och kan få dem att begå sexuella handlingar som de senare ångrar. Sexualundervisning (lämplig för småbarn), om den behövs, är föräldrarnas ansvar, inte skolans [4 s. 47].

I Sverige, Finland, Nederländerna, Belgien och Estland bedömer man att motståndet hos befolkningen är litet [7 s. 155]. Risken för att motståndet ska växa sig stort även här är säkert anledningen till läroplanens otydliga och vilseledande språk.

Man ser dock svenska lärares begränsade intresse för sexualiseringen som ett problem [7 s. 155]. Utbildningsdepartement såg därför år 2021 till att sexualkunskap blev obligatoriskt i alla lärarutbildningar inklusive den för förskolelärare [10].

Så hindrar vi att barn sexualiseras

Många lärare och skoladministratörer är fantastiska; de älskar sina ämnen och barnen och vill inget hellre än att hjälpa dem att lära sig och utvecklas. Många av dem är själva föräldrar och medvetna om att sexualisering skadar barnen.

Tyvärr finns det också skolpersonal som har en radikal sexuell och social agenda. De förstår kanske inte att de skadar och förvirrar barn med den nya sexualundervisningen. Vi sviker barnen om vi oemotsagt låter dem hållas.

Som pedagog kan du informera dig och dina kollegor om EU:s, WHO:s och Skolverkets agenda. Organisera er och diskutera det problematiska med läroplanen (och även fortbildningskurserna för lärarna och det resursmaterial som tillhandahålls för pedagogerna) med arbetslagen och rektorn, som har det övergripande ansvaret för undervisningen.

Fundera på hur ni kan informera föräldrar. Välinformerade lärare och föräldrar blir tillsammans en motkraft som effektivt förhindrar det här att fortgå.

Föräldrar och andra berörda medborgare som arbetar för att skydda barn kommer att behöva agera med omdöme och på ett klokt sätt. De allra flesta av oss vill absolut inte ha det här. Sök allierade bland skolpersonal, media och myndigheter.

Du är inte ensam. Om du är orolig, så är andra föräldrar i dina barns skola också oroliga. Ta kontakt med föräldrar och bygg nätverk. Vi tillsammans hjälper dig bygga sådana nätverk [11]. Lär känna ditt barns lärare, skoladministratörer och andra föräldrar. Antagligen känner de också oro och med ditt stöd kan de enklare agera.

Du kan själv ge dina barn en sund grund rörande relationer och sexualitet. Låt dem veta att de alltid kan komma till dig med vilka frågor eller funderingar som helst. Tillåt dina barn att ha och att hålla gränser. Lär dem lita på sin instinkt och att stå upp för sig själv.

Källor

 1. Sexualitet, samtycke och relationer, Skolverket, 2022-04-11, https://web.archive.org/web/20220520033314/https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sexualitet-samtycke-och-relationer
 2. WHO Collaboration Center for Sexual and Reproductive Health, WHO & BZgA, https://www.bzga-whocc.de/en/publications/
 3. Standards for Sexuality Education in Europe, WHO & BZgA, 2010, https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/BZgA_Standards_English.pdf
 4. Comprehensive sexuality education: why is it important? EU, 2022, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/719998/IPOL_STU(2022)719998_EN.pdf
 5. Uppdrag att utarbeta en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Regeringen, S2019/03298/FS, 2019, https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/08/uppdrag-att-utarbeta-en-nationell-strategi-for-sexuell-och/
 6. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017 – Resultat från befolkningsundersökningen SRHR2017, FHM, 2019, https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/?pub=60999
 7. Sexuality education in Europe and Central Asia: state of the art and recent developments; an overview of 25 countries. Assessment report, BZgA & IPPF, 2018, https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_ComprehensiveCountryReport_EN.pdf
 8. Barns sexualitet – en vägledning, RFSU, 2015, https://www.rfsu.se/globalassets/pdf/barnssexualitet_web.pdf
 9. Standards for Sexuality Education in Europe: Frequently asked questions, BZgA, 2016, https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_Standards_FAQ_EN.pdf
 10. Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna, U2020/00176/UH, Utbildningsdepartementet, 2020, https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/01/okad-kompetens-om-neuropsykiatriska-svarigheter-och-sex-och-samlevnad-i-lararutbildningarna/
 11. Föräldragrupp, Vi tillsammans, https://vi-tillsammans.nu/engagemang/rorelse/foraldragrupp/
Print Friendly, PDF & Email