I Internationella Juristkommissionens (ICJ) nya regelverk, utgivet i mars 2023 i samarbete med Förenta nationerna (FN), föreslås att sexuella aktiviteter med minderåriga, som gett samtycke, inte längre ska ses som kriminellt. De nya juridiska principerna är avsedda att “vägleda tillämpningen av internationell lag om mänskliga rättigheter och straffrätt”. Enligt princip 16 i regelverket föreslås att sexuell aktivitet med minderåriga “kan ske med samtycke, även om så inte enligt lagen.”

“tillämpningen av strafflagstiftning bör reflektera den rättighet och möjlighet personer under 18 år har att själv fatta beslut om att delta i sexuell aktivitet”, står det i dokumentet [1].

Det är förrädiskt, att som ICJ gör, utgå ifrån barns sexuella rättigheter i stället för att utgå ifrån deras behov av skydd från övergrepp. Detta försök till uppluckring av vedertagna principer har väckt internationell bestörtning och man har i efterhand försökt att tona ner dess betydelse [2].

Utgångspunkten för Sveriges nuvarande lagstiftning (2005) är att barn aldrig kan samtycka till sexuella handlingar. Lagstiftningen skall ge ett särskilt skydd mot sexuella övergrepp för samtliga barn under 15 år, så att gärningsmannen vid ett sådant övergrepp inte till sitt försvar kan åberopa ett samtycke från barnet [3].

Samhällets syn på sex med barn har skärpts med tiden. Med 1734-års lag blev det straffbart att ha könsumgänge med flickor under 12 år. Vid införandet av 1864 års strafflag höjdes åldersgränsen till 15 år för flickor. Det var först 1937 som pojkar fick samma rättsliga skydd [4].

Motiven bakom den lagstiftning som skyddar vuxna och den som skyddar barn mot sexuella övergrepp är delvis olika. Flera av straffbestämmelserna i brottsbalken, inte minst våldtäktsbestämmelsen, bygger på föreställningen om människors förmåga till viljeuttryck. När det gäller övergrepp som riktar sig mot barn borde det inte vara möjligt att laborera med begrepp som frivillighet och samtycke. Barns förmåga att ge uttryck för sin vilja i sådana situationer är av naturliga skäl mycket begränsad.

ICJ:s och FN:s förslag går därför helt emot det rättsliga skydd vi, i århundraden, vet att barn behöver.

Källor

  1. The 8 March Principles for a Human Rights-Based Approach to Criminal Law Proscribing Conduct Associated with Sex, Reproduction, Drug Use, HIV, Homelessness and Poverty, International Commission of Jurists, 2023, https://idpc.net/publications/2023/03/the-8-march-principles-for-a-human-rights-based-approach-to-criminal-law-proscribing-conduct
  2. UN report did not call for decriminalizing sex between adults and minors, AP, 2023, https://apnews.com/article/fact-check-united-nations-report-consent-772818741019
  3. En ny sexualbrottslagstiftning, Proposition 2004/05:45, 2004, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-ny-sexualbrottslagstiftning_GS0345
  4. Sexuella övergrepp, SOU 1976:9, Justitiedepartementet, https://weburn.kb.se/sou/328/urn-nbn-se-kb-digark-3274349.pdf
Print Friendly, PDF & Email