Det är inte alltid lätt att i egenskap av privatperson veta vart man ska vända sig när det handlar om kontakt med den offentliga förvaltningen. Kommuner, landsting och statliga myndigheter beslutar i frågor rörande person eller företag och det allmänna. Många beslut påverkar dig personligen och är också möjliga att överklaga till domstol.

Kontakter med myndigheter kan ske genom personliga besök, skriftlig brevväxling, via Internet eller genom direkta telefonsamtal till aktuella myndigheter och organisationer.

Statliga myndigheter har en skyldighet att lämna service åt medborgarna och omfattas av offentlighetsprincipen. Det styrs av Förvaltningslagen. Den kommunala skolan är en sådan myndighet. Observera att friskolor inte omfattas av offentlighetsprincipen och har inte samma skyldighet att ge service som den kommunala skolan.

Myndigheters serviceskyldighet

Myndigheterna är till för att lämna service åt medborgarna och har en långtgående serviceskyldighet innebärande bland annat att myndigheterna ska hjälpa dig och underlätta för dig när du är i kontakt med dem. De har en långtgående skyldighet att hjälpa dig och ge dig service.

Varje myndighet ska inom sitt verksamhetsområde lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildas behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Serviceskyldigheten gäller oberoende av om den enskilda begär hjälp eller inte.

Som enskild kan du alltid höra av dig till en myndighet och begära information om vilka bestämmelser som gäller i ditt fall.

Myndigheten ska ge dig vägledning, råd och upplysningar. Men myndigheterna ska dessutom berätta vilka insatser eller förmåner du kan ansöka om.

Begära ut handlingar

I Sverige gäller offentlighetsprincipen som innebär att samtliga handlingar hos en myndighet är allmänna handlingar och alla har rätt att begära ut kopior av dem. Undantag gäller för handlingar som skyddas av sekretess.

På hemsidan Allmän handling finns information om vad man kan begära ut och hur man går till väga. Man kan till exempel mejla sin skola och begära ut information om hur skolan avser att implementera en ny läroplan. Skolan har då en skyldighet att besvara en sådan förfrågan.

Att överklaga

Om en enskild får ett myndighetsbeslut emot sig kan den enskilde överklaga beslutet till en domstol, normalt är förvaltningsrätten första instans. Man kan även överklaga myndighetsbeslut där man nekas en allmän handling. En myndighet har en skyldighet att hjälpa till att utforma ett överklagande om man inte klarar det själv.

Gratis

Det finns oftast inga kostnader förknippade med myndighetskontakter. Om man väljer att överklaga ett beslut får man instruktioner om hur man går till väga. Och skulle man förlora en tvist mot en myndighet innebär det inte att man behöver stå för myndighetens kostnader. Det är alltså oftast gratis att tvista mot en myndighet.

Anmäla myndigheter

Det finns ett antal sätt att anmäla en myndighet och enskilda tjänstemän som man anser agerat i strid med lagen. Den enklaste varianten är att göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). JO har tillsyn över myndigheterna.

Man kan också skriva ett brev direkt till myndighetens generaldirektör (som oftast är politiskt tillsatt). Man kan mejla registrator och be om kontaktuppgifterna.

Om man anser att man lidit skada till följd av felaktig myndighetsutövning kan man begära skadestånd hos Justitiekanslern.

Få hjälp

Den ideella organisationen Centrum för Rättvisa hjälper individer som råkat illa ut för en kränkning av dennes mänskliga fri- eller rättighet. På deras hemsida finns ett flertal intressanta rättsfall att ta del av.

Källor

  1. Allmän handling, www.allmanhandling.se
  2. Justitieombudsmannen www.jo.se
  3. Justitiekanslern, www.jk.se
  4. Centrum för Rättvisa, www.centrumforrattvisa.se
Print Friendly, PDF & Email