Ett sätt att påverka är att skicka ett brev eller mejl till arrangörer och upplysa dem om det lagvidriga i att utsätta barn för diskriminerande och kränkande behandling på grund av myndigheters rekommendation att kräva vaccinationspass av deras föräldrar.

Texten nedan är ett exempel på sådant brev eller mejl. Anpassa texten så den passar din situation. Text inom parentes byter du ut till den arrangör och aktivitet som är aktuell i din situation. Tänk också på en passande ämnesrubrik i ditt svar till den aktuella arrangören. Det kan t ex vara namnet på den aktivitet som barnet ska delta i.


Brev: Vår julavslutning

Till (arrangörens namn)

Hej!

Vi närmar oss jul (byt ut mot aktuell händelse) och inför planeringen av kommande julavslutning (byt ut mot aktuellt evenemang) skulle jag vilja påminna om några saker som vi behöver komma ihåg för barnens skull.

Barns trygghet och välbefinnande är i hög grad beroende av vuxnas agerande. Därför åtnjuter barn ett starkt lagligt skydd. Arrangemang som involverar barn regleras av fler lagar än arrangemang för enbart vuxna. Som arrangör av en julavslutning (byt ut mot aktuellt evenemang) är föreningen (byt ut mot aktuell arrangör) skyldig att följa dessa lagar för barnets bästa.

Barn får inte utsättas för diskriminering eller särbehandling på grund av omständigheter som rör barnet eller dess anhöriga. Detta är regleringar hämtat direkt ur svensk lag. Att utesluta vissa barns anhöriga från julavslutningen bryter mot denna lagtext. (byt ut till aktuell aktivitet).

Att begära att anhöriga uppvisar privata, medicinska dokument för att få tillträde till en julavslutning (byt ut mot aktuell aktivitet) för barn strider mot barns rätt till integritet då vi i Sverige har lagstadgad sekretess kring medborgarens individuella och privata hälso- och vaccinationsstatus. (Se Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om barns rätt till integritet.)

Särbehandla inte barn för deras anhörigas individuella val gällande valfri medicinsk behandling. Detta strider mot Skollagen. Låt dem inte få sitt privat- och familjeliv exponerat inför gruppen. Det går emot såväl europeisk som svensk lag. (Europakonventionen och Barnkonventionen. )

Tillsammans kan vi skapa en trygg och inkluderande julavslutning, en minnesvärd tillställning för ALLA barn.

Vänliga hälsningar

Ditt namn


Brev: Utsätt inte barn för diskriminerande och kränkande behandling

Till (arrangörens namn)

Med anledning av ert krav på giltigt vaccinationspass för deltagande av anhörig vid (namn på arrangemang) vill vi informera om följande.

Alla barn har lika rättigheter. Alla barn behöver uppmuntran, stöd, få känna glädje och gemenskap ihop med resten av gruppen.

Enligt Barnkonventionen ska alla barn som befinner sig i Sverige få sina rättigheter tillgodosedda. Barnet får inte utsättas för diskriminering på grund av omständigheter som rör barnet eller dess anhöriga. Barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra barn.

Skyddet mot diskriminering är en av Barnkonventionens grundprinciper och kommer till uttryck i artikel 2. Det betyder att varje barn som vistas i Sverige har samma rättigheter oavsett hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt, etniskt eller socialt ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt. Att diskriminera och särbehandla barn är även en handling som enligt skollagen 6 kap 3 § kränker ett barns/elevs värdighet.  Det ni gör genom att utesluta vissa barns anhöriga till föreställningen (byt ut till aktuell aktivitet) är att värdera barn utifrån deras anhörigas personliga val eller förutsättningar.

Enligt svensk lag har barn rättigheter och här ingår även rätten till sin integritet, vilket finns att läsa på regeringens hemsida, bland annat 9.5 ”Rätt till integritet” artikel 16:

1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.

2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Enligt 21 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) föreligger sekretess om medborgarens individuella och privata hälsa- och vaccinationsstatus. Genom att begära att anhöriga, för att få tillträde till en dansföreställning (byt ut mot aktuell aktivitet) för barn, måste uppvisa privata och medicinska dokument strider ni mot barns rätt till integritet. Detta då de inför grupp kommer att få sitt privat- och familjeliv exponerat, samt särbehandlas för sina anhörigas individuella val gällande valfri medicinsk behandling. Rätten till respekt för privat- och familjeliv ingår även i Europakonventionen (följer av Europadomstolens praxis) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Den medborgare som känner sig kränkt kan kräva skadestånd av er som arrangör. Här ligger bevisbördan på arrangören. Lyckas inte den som kräver vaccinationsbevis leda i bevis om att åtgärden inte är diskriminerande så blir denne skyldig att utge diskrimineringsersättning (skadestånd) till den diskriminerade, enligt 5 kap i Diskrimineringslagen.

Den 27 januari 2021 undertecknade Europarådet resolution 2361. Där påbjuds, i punkt 7.3 att alla 47 medlemsstater säkerställer att medborgarna informeras om att covid-19-vaccinationer inte är obligatoriska och att ingen på något sätt är pressad till att vaccinera sig, om personen inte själv vill göra det. I samma punkt uttrycks också att “Ingen får diskrimineras för att inte ha vaccinerat sig på grund av möjliga hälsorisker, eller för att personen helt enkelt inte vill bli vaccinerad”. (Källa: Council of Europe: Resolution 2361 (2021).)

Genom att ni på XX (ange arrangörens namn) väljer att använda er av vaccinationspass på en barnföreställning (byt ut mot aktuell aktivitet) när andra åtgärder finns möjliga, inskränker ni på människors fri- och rättigheter. Men främst: ni utsätter minderåriga för diskriminerande och kränkande behandling.

Barnens bästa ska vara avgörande vid beslut om hur arrangemang ska ordnas.

Vänliga hälsningar

Ditt namn


Kategorier